Додаток 2
до рішення двадцять п’ятої
сесії районної ради
від 24 листопада 2009 р. № 508

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення Виноградівською районною радою державної регуляторної політики

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Положення про порядок здійснення Виноградівською районною радою державної регуляторної політики (далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень районної ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.
1.2.Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», Регламенту роботи Виноградівської районної ради.
1.3.Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.
1.4.Відповідальною постійною комісією по здійсненню районною радою державної регуляторної політики є постійна комісія районної ради з питань ринкових відносин, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації.
1.5.В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:
– регуляторний акт – рішення районної ради нормативно-правового характеру, яке або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання;
– аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

РОЗДІЛ ІІ. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

2.1.Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:
– планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів;
– розроблення проектів регуляторних актів;
– підготовка аналізу регуляторного впливу;
– оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;
– проведення обговорення проекту регуляторного акта;
– розгляд проектів регуляторних актів;
2.2.Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів :
2.2.1.План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Виноградівської районної ради на наступний календарний рік розробляється відділом організаційної, аналітичної роботи, взаємодії з органами місцевого самоврядування та громадськістю на підставі узагальнення пропозицій структурних підрозділів виконавчого апарату ради, голови ради, постійних комісій ради, депутатів, райдержадміністрації до проекту плану. Пропозиції до проекту плану на наступний календарний рік подаються не пізніше 1 грудня поточного року.
2.2.2.План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів регуляторних актів, цілей їх прийняття, строків їх підготовки, найменування розробника проекту регуляторного акту.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Виноградівської районної ради затверджується регуляторним органом не пізніше 15 грудня поточного року.
2.2.3.Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюється в районній газеті «Новини Виноградівщини» та на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет. не пізніше як у 10-ти денний строк після його затвердження.
2.2.4.У разі, якщо виникає необхідність підготовки проекту регуляторного акта, що не був внесений до плану діяльності з підготовки регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта повинен не пізніше, ніж за 4 тижні до дня подання проекту на розгляд відповідного регуляторного органа подати до цього органу інформацію про проект згідно пункту 2.2.2. цього Положення. Регуляторний орган до дня розгляду проекту повинен внести зміни у відповідний План та оприлюднити у спосіб, визначений п.2.2.3. цього Положення. Проект акта не розглядається, якщо він не був внесений в План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з наступним оприлюдненням плану. Відповідальність за допущення на розгляд районної ради проектів регуляторних актів, які не були включенні до Плану покласти на відділ юридичного забезпечення.
2.2.5.Затверджені плани роботи районної ради, а також відповідні доповнення до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження у друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет.
2.2.6.Витрати, пов‘язані з оприлюдненням плану роботи районної ради, фінансуються за рахунок місцевого бюджету.
2.3.Розроблення проектів регуляторних актів:
2.3.1.Розробниками проектів регуляторних актів є голова районної ради, постійні комісії ради, депутати, структурні підрозділи виконавчого апарату ради та райдержадміністрації.
2.3.2.До оприлюднення проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі АРВ) з метою одержання зауважень та пропозицій.
2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу:
2.4.1.Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
2.4.2.АРВ підписується керівником регуляторного органу.
2.4.3.Розробник проекту регуляторного акта подає проект регуляторного акта та АРВ до відповідальної постійної комісії, яка протягом 10 робочих днів готує висновок про відповідність проекту регуляторного акта та АРВ вимогам зазначеного Закону.
2.4.4.У разі внесення на розгляд районної ради проекту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
2.4.5.Проекти регуляторних актів районної ради погоджуються начальником відділу юридичного забезпечення лише при наявності АРВ та висновку відповідальної постійної комісії.
2.5.Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій:
2.5.1.Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу оприлюднюється разом із АРВ. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ покладається на розробника регуляторного акта.
2.5.2.Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта публікується в районній газеті «Новини Виноградівщини». Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:
– стислий виклад змісту проекту;
– поштову та електронну за її наявності, адресу розробника проекту , до якого надсилаються зауваження та пропозиції;
– електронну адресу Інтернет сторінки Виноградівської районної ради, де розміщено проект регуляторного акта та АРВ;
– інформацію про строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Проект регуляторного акта разом із відповідним АРВ оприлюднюється шляхом розміщення на Інтернет-сторінці Виноградівської районної ради (надалі Інтернет-сторінці) не пізніше 5-ти робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
2.5.3.Строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб , їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ.
2.5.4.Усі зауваження та пропозиції надаються розробникові проекту для обов’язкового розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
2.5.5.Протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробник складає зведену таблицю та розміщує її на Інтернет-сторінці. До зведеної таблиці включається зміст зауважень та пропозицій, висновки щодо їх прийняття або відхилення.
2.5.6.Витрати, пов‘язані з оприлюдненням проекту регуляторного акта та АРВ, фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
3.1.На розгляд регуляторного органу виносяться – проект регуляторного акта, АРВ, висновок відповідальної постійної комісії та зведена таблиця.
3.2.Регуляторний акт не може бути прийнятий регуляторним органом, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
– відсутній АРВ або висновок відповідальної комісії;
– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

РОЗДІЛ ІV. ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
4.1.Прийняті районною радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в районній газеті «Новини Виноградівщини» та на Інтернет-сторінці, не пізніше як у десятиденний строк після їх підписання.

РОЗДІЛ V. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА ЇХ ПЕРЕГЛЯД
5.1.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
5.1.Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
5.2.Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет.
5.3.Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.
5.4.Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.

РОЗДІЛ VІ. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1.Районна рада публікує в газеті «Новини Виноградівщини» або розміщує на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет інформацію про здійснення регуляторної діяльності.
6.2.Районна рада щорічно заслуховує звіт заступника голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.
6.3.Відповідальна постійна комісія готує і попередньо розглядає питання щодо звіту заступника голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.