З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням районної ради
від 03.12.2015 р. № 17

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії районної ради
сьомого скликання

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій Виноградівської районної ради Закарпатської області.

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2.Постійні комісії здійснюють свою діяльність керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Виноградівської районної ради, Регламентом ради та цим Положенням.
3.Основними завданнями постійних комісій районної ради є:
– вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства району та соціально-культурної сфери;
– попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
– попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;
4.Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.
5.Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніш утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.
6.Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні. Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.
7.До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.
8.Депутат ради може входити до складу лише однієї постійної комісії.
9.Постійні комісії будують свою роботу на принципах верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

ІІ.ФУНКЦІЇ І ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
10.Постійні комісії районної ради сприяють реалізації повноважень районної ради у питаннях, що належать до її відання, розробляють відповідно до функціональної спрямованості програму дії по стабілізації соціально-економічної ситуації в районі на період поточного скликання.

11.Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

12.Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

13.Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності з питань, віднесених до відання ради. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації і проекти рішень районної ради.

14.Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання районної ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд районної ради.

15.Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
У випадку подання недостовірної інформації або навмисного приховування інформації їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

16.Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

17.Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів.

ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
18.Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

19.Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводяться закриті засідання.
Постійні комісії можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

20. Скликання засідань постійних комісій Виноградівської районної ради:
20.1. Чергові засідання постійних комісій районної ради скликаються головою комісії в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними комісіями ради. Постійні комісії ради можуть встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени комісій.
20.2. Позачергові засідання постійних комісій скликаються на вимогу не менше однієї третини членів комісії головою комісії, а у випадку його відмови заступником голови постійної комісії, секретарем або одним із депутатів – членів комісії, які є ініціаторами позачергового засідання постійної комісії. Дата та час проведення позачергового засідання визначаються ініціаторами його скликання.
20.3. Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, завчасно повідомляються всі члени постійної комісії районної ради.
20.4. Постійні комісії зобов’язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи та матеріали необхідно надати комісії.

21.Порядок проведення засідань постійних комісій Виноградівської районної ради:
21.1.У засіданні постійних комісій беруть участь депутати – члени комісій, інші депутати районної ради (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.
21.2.На початку засідання постійної комісії затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання комісії включаються за дорученням районної ради, голови ради, заступника голови ради, за пропозицією голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії.
21.3.З питання порядку денного засідання постійної комісії районної ради суб’єктом ініціативи внесення питання до порядку денного або членами комісії за дорученням голови комісії чи його заступників готується проект рішення постійної комісії, а в необхідних випадках – проект рішення районної ради.
21.4.Члени постійної комісії забезпечуються необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні комісії.
21.5.Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).
21.6.Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.
21.7.В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії беруть участь члени комісії, депутати районної ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії. Обговорення питання порядку денного засідання постійної комісії припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.

22.За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків – заступником голови або секретарем постійної комісії.

23. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження. У разі внесення відповідних пропозицій рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій районної ради приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів комісій – в цілому.

24. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:
1) ухвалити висновок;
2) ухвалити рекомендацію;
3) взяти інформацію до відома;
4) створити робочу групу;
5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;
6) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

25. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій районної ради підлягають розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами. Про результати розгляду рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій, а також вжиті заходи органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють постійній комісії у встановлений законодавством термін.

26. Засідання постійних комісій районної ради протоколюються. У протоколі засідання постійної комісії зазначається:
1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;
3) порядок денний засідання;
4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії та поширених серед членів комісії;
6) результати голосувань з питань порядку денного;
7) прийняті рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій.
До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом комісії.
Протоколи засідань постійних комісій районної ради оформлюються протягом десяти робочих днів з дня засідання постійної комісії та підписуються головою відповідної комісії і секретарем. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписується заступником голови комісії. За відсутності секретаря постійної комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

27.Питання, що належать до відання кількох постійних комісій районної ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій ради за їх взаємною згодою.
Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних комісій та секретарями цих комісій. Протоколи спільних засідань оформлюються протягом десяти робочих днів з дня засідання постійних комісій та підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

28.Робочі групи постійних комісій
Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією, розробки проектів рішень районної ради та пропозицій, постійна комісія може створювати зі свого складу робочу групу.
Робоча група може створюватися у складі не менше трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох робочих груп. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати районної ради (за їх згодою), а також спеціалісти, експерти, фахівці та інші особи. Питання структури робочої групи визначаються робочою групою.
За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішень.

29.Керівництво діяльністю постійних комісій районної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.
Голова постійної комісії:
1) скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі постійної комісії, підготовчих комісіях і робочих групах представників державних органів і громадськості, фахівців; підписує рішення і висновки комісії;
2) представляє комісію у відносинах з іншими постійними комісіями районної ради, органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
3) організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
4) доповідає районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;
5) доводить до відома членів постійної комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії;
6) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;
7) здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.
У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов’язки голови постійної комісії виконує заступник голови комісії або секретар постійної комісії районної ради.

30. Заступник голови постійної комісії:
1) складає план роботи з переліком питань на кожне засідання комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;
2) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;
3) виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов’язки голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків;
4) вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

31.Секретар постійної комісії:
1) бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії;
2) вносить пропозиції щодо формування порядку денного;
3) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;
4) інформує членів постійної комісії про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії;
5) оформляє проекти рішень, рекомендації, звернення постійної комісії, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії районної ради;
6) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;
7) підписує за дорученням і від імені постійної комісії проекти рішень та інші документи.

32.Члени постійної комісії районної ради мають право:
1) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;
2) викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії, яка додається до протоколу комісії.

33.Члени постійної комісії районної ради зобов’язані:
1) бути присутніми на засіданнях постійної комісії та брати участь в її роботі;
2) виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.
У випадку невиконання депутатом районної ради своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії районної ради питання про можливість подальшого перебування депутата у складі відповідної постійної комісії.

34.Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

ІV.ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

35.Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.
1.Попередньо розглядає проект районного бюджету. Виносить пропозиції щодо змін та доповнень до районного бюджету.
2.Подає на розгляд районної ради висновки по проекту районного бюджету.
3.Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.
4.Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.
5.Попередньо розглядає звіт про виконання бюджету та вносить його на затвердження районної ради.
6.Контролює питання витрачання бюджетних коштів, вносить пропозиції по організації і контролю з цих питань.
7.Бере участь у проведенні експертиз договорів, укладених районною радою та районною державною адміністрацією, в розгляді інших питань, пов’язаних з бюджетним фінансуванням.
8.Розглядає питання про продаж, надання в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності району, готує відповідні висновки з цих питань.
9.Готує у встановленому законом порядку рекомендації та висновки з питань управління об’єктами комунальної власності, що знаходяться в управлінні районної ради.
10.Попередньо вивчає та обговорює на засіданнях постійної комісії проекти рішень районної ради з питань ефективного керівництва власністю загального користування, що знаходиться в управлінні районної ради.
11.Вивчає умови залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, що не відносяться до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, організовує та координує цю роботу, в разі необхідності розробляє рекомендації з цих питань.
12.Заслуховує керівників підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, а також виконання рішень ради із зазначених питань.
13.Контролює використання коштів, отриманих в результаті відчуження, оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
14.Вносить пропозиції і висновки щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та передачі їх іншим суб’єктам права власності.
15.Здійснює повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики.
16.Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо програм розвитку підприємництва, торговельного і побутового обслуговування населення.
17.Здійснює контроль за їх реалізацією.
18.Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні інтереси підприємств та підприємницьких структур.
19.Сприяє залученню іноземних інвестицій в народногосподарський комплекс району, залучає підприємницькі структури до прикордонної співпраці в рамках Єврорегіону.
20.Забезпечує рівні умови для суб’єктів підприємницької діяльності.
21.Сприяє фінансово-кредитній підтримці підприємництва, розвитку ринкової інфраструктури.
22.Ініціює питання щодо розвитку малого сектора економіки.
23.Сприяє утвердженню приватного сектору.

36.Постійна комісія з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
1.Розробляє регламент роботи районної ради, пропозиції, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням регламенту.
2.Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів районної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови та заступника голови районної ради.
3.Готує за дорученням ради або голови районної ради рекомендації з питань, пов’язаних з діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.
4.Розглядає на своїх засіданнях і вносить на затвердження районною радою «Положення про зміст, опис і порядок використання символіки району».
5.Обговорює та вносить пропозиції районній раді щодо заснування засобів масової інформації районної ради, призначенню та звільненню їх керівників, введенню до складу редколегій та рад засновників депутатів районної ради.
6.Працює в тісному контакті із засобами масової інформації, кореспондентським корпусом, сприяє їх об’єктивній роботі, забезпечує реальну свободу слова на території району.
7.Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності діяльності районної ради, ознайомленню виборців з прийнятими рішеннями, підтримці престижу районної ради шляхом повного та своєчасного інформування населення про роботу районної ради через засоби масової інформації.
8.Розробляє рекомендації і проекти рішень ради, які забезпечують прямий інформаційний зв’язок ради та населення.
9.Аналізує і розглядає на своїх засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій та депутатів районної ради.
10.Розробляє інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.
11.Бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території району.
12.Готує висновки щодо проектів рішень, пропозиції з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проекти рішень ради з питань законності і правопорядку.
13.За ініціативою правоохоронних та контролюючих органів може брати участь у перевірках з питань дотримання законності на підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться на території ради, виконання Закону України «Про звернення громадян», сприяє практичній реалізації на території, підвідомчій раді, законів України, інших нормативних актів, рішень районної ради, заслуховує інформації керівників правоохоронних та інших органів, установ та організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав громадян.
14.Вивчає стан працевлаштування та соціальної адаптації громадян, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.
15.Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на сесії районної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.
16.Вивчає та узагальнює досвід організації охорони правопорядку в населених пунктах району.
17.Здійснює контроль за дотриманням в районі законодавчих та нормативних актів з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин.
18.Надає висновки та рекомендації з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення; виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян; адміністративно-територіального устрою району; розвитку громадянського суспільства (включаючи питання діяльності об’єднань громадян); об’єднання в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування; Статутів територіальних громад району; символіки територіальної громади та найменувань.
19. Вивчає питання організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру.
20. Сприяє розвитку міжнародних та регіональних зв’язків.
21. Здійснює контроль за дотриманням головою, заступником голови, депутатами районної ради вимог частини першої статті 59-1„Про місцеве
самоврядування в Україні”, надання цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

37.Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології.
1.Здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, сільського господарства району.
2.Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.
3.Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, їх структури, запровадженню комплексу заходів по підвищенню родючості ґрунтів, поліпшенню навколишнього природного середовища.
4.Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.
5.Вивчає і вносить пропозиції районній раді щодо формування районного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямків агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.
6.Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів по ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.
7.Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.
8.Надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду.
9.Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, розвитку туризму та рекреації, здійснює контроль за їх виконанням.
10.Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території району.
11.Бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва великих об’єктів на території району з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.
12.Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.
13.Надає висновки та рекомендації з реалізації екологічних прав громадян, місцевих екологічних програм, організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, додержання природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів, відтворення лісів.
14.Здійснює попередній розгляд проектів рішень районної ради, реалізація яких впливає на організацію озеленення, охорони зелених насаджень, розвиток зеленої зони сіл, селищ, міста Виноградівського району.
15.Вивчає питання та надає рекомендації щодо утримання та поводження з тваринами.
16.Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.
17.Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також територій, що знаходяться під особливою охороною.
18.Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо програми соціально-економічного розвитку району, прогнозу розвитку промисловості.
19.Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.
20.Бере участь у проведенні експертизи районних програм з питань економічного та соціального розвитку району.
21.Бере участь у підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, транспорту та зв’язку, будівельної бази, які вносяться на розгляд районної ради.
22.Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення району транспортними засобами, засобами зв’язку.
23.Сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, будівельних організацій.
24.Розглядає заходи щодо телефонного, телеграфного та поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів району, а також поширенню кабельного телебачення.
25.Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів району.
26.Сприяє структурній перебудові галузей промисловості району, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств. Ініціює банкрутство тих підприємств, які не працюють і не визначились з перспективою свого розвитку.
27.Бере участь у тендерних комісіях в якості спостерігача.
28.Здійснює контроль, із залученням відповідних спеціалістів, за якістю проведення ремонтних робіт на дорогах району та ефективним використанням коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг.
29.Здійснює контроль, із залученням відповідних спеціалістів, за дотриманням вимог законодавства у сфері проведення руслоочисних і руслорегулювальних робіт на території району та попередження несанкціонованого видобутку піщано-гравійної суміші.

38.Постійна комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.
1.Вивчає і вносить пропозиції до програм соціального розвитку в частині охорони здоров’я та соціального захисту населення, здійснює контроль за їх виконанням.
2.Аналізує хід виконання районних програм охорони здоров’я, з питань материнства і дитинства, а також бере участь в їх реалізації, розробляє пропозиції щодо першочергового будівництва та зміцнення матеріальної бази установ охорони здоров’я на території району.
3.Аналізує проблеми та розробляє рекомендації щодо переходу системи охорони здоров’я на госпрозрахунок, організації і впровадження страхової медицини, бере участь у розробці та здійсненні заходів по ефективному використанню мережі закладів охорони здоров’я, удосконаленню медичного обслуговування дітей і дорослого населення.
4.Вивчає проект районного бюджету, плани соціально-економічного розвитку району і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних з соціальним захистом населення.
5.Здійснює контроль за станом реалізації діючого законодавства з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.
6.Розробляє інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.
7.Аналізує і вносить пропозиції щодо дотримання в районі законів «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне пенсійне страхування».
8.Вивчає стан соціального захисту пенсіонерів за віком, за особливі заслуги, пенсіонерів військовослужбовців та інших категорій пенсіонерів.
9.Вивчає та узагальнює матеріали щодо соціального захисту інвалідів усіх груп та категорій і вносить рекомендації районній раді.
10.Аналізує стан дотримання пільгового соціального захисту інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів та інвалідів-чорнобильців.
11.Здійснює контроль за станом реалізації законодавства про соціальний захист ветеранів праці.
12.Взаємодіє в питаннях соціального захисту з районним відділенням Пенсійного фонду, державними органами та об’єднаннями громадян.

39.Постійна комісія з питань освіти та гуманітарної політики.
1.Бере участь у розробленні програм соціально-економічного і культурного розвитку району, здійсненні заходів щодо питань національних меншин, духовності та міграції.
2.Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення роботи навчальних закладів, закладів культури, молоді, спорту.
3.Вивчає пропозиції щодо вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти, культури, спорту.
4.Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтва в естетичному вихованні та покращенні організації відпочинку населення району, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників.
5.Виробляє рекомендації та проекти рішень районної ради, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвитку житлового будівництва для молоді, організацію дозвілля підростаючого покоління.
6.Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників служб і підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики в районі та розвиток спорту.
7.Вивчає проблеми та розробляє рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, подолання відомчих підходів та поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяє розвитку спорту в районі, вивчає стан та умови розвитку культури, освіти, національних меншин, духовності та міграційних процесів.
8.Здійснює контроль за дотриманням в районі законодавчих актів з питань національних меншин, духовності та міграції.
9.Готує висновки щодо проектів рішень, пропозицій з питань міжнаціональних відносин, духовності та міграції, розробляє інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.