Додаток 2
до рішення першої
сесії районної ради
від 03.12.2015 р. № 18

Положення
про президію районної ради

І. Загальні положення
Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, який попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з питань, які будуть виноситись на розгляд ради.
Президія підпорядкована раді, її рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головуючим на засіданні.
Порядок діяльності президії районної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами і цим Положенням.
Президія ради утворюється рішенням сесії районної ради. До її складу входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

ІІ. Організація роботи президії районної ради
Засідання президії ради скликаються головою районної ради, його заступником в міру потреби і є правомочними, якщо на них присутньо більше половини її складу.
На засіданні президії районної ради голови постійних комісій і депутатських груп та фракцій мають право вирішального голосу. У випадку їх відсутності в засіданнях президії беруть участь заступник або секретар постійної комісії з правом голосу.
В засіданні президії за запрошенням голови з дорадчим голосом можуть брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу, депутати обласної ради, керівники райдержадміністрації, її відділів та управлінь, голови сіл, селищ, міста, представники громадських організацій.

ІІІ. Повноваження президії районної ради
Розглядає і вносить пропозиції голові ради про дату скликання сесії районної ради і питання її порядку денного.
Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд президії, контролює хід виконання прийнятих президією рішень, в тому числі запитів, даних депутатами на сесії ради.
Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.
Спільно з районною державною адміністрацією аналізує і вживає заходи по реалізації пропозицій депутатів районної ради.
Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради.
Спільно з комісією з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів районної ради.
Президія районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі комісії припиняють свої повноваження.
Президія районної ради здійснює реєстрацію депутатських груп і фракцій.
Президія районної ради не володіє правами постійних комісій, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Діловодство президії здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.