ЗАТВЕРДЖЕНО
(в редакції рішення районної ради
від 11.09.2020 р. № 995)

 

Р Е Г Л А М Е Н Т
ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ

І. Загальні положення

Стаття 1. Виноградівська районна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також інших повноважень, переданих у встановленому законом порядку.

Загальний склад Виноградівської районної ради становить 36 депутатів. Депутати районної ради обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Правомочний склад Ради – це кількість депутатів, обраних до ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше як дві третини від загального складу ради. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.   У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу Ради входитиме менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така Рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу Ради.
Строк повноважень Ради визначається Конституцією України та чинним законодавством. 

Стаття 2. Основні принципи діяльності та юридичний статус Ради

1.У своїй діяльності Рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими та нормативними актами, цим Регламентом та рішеннями Ради.

2.Діяльність Ради, її органів здійснюється відкрито і гласно з урахуванням громадської думки, здійснюється шляхом колективного, вільного обговорення та вирішення питань. Принципами, на яких базується діяльність Ради та її органів є:

– народовладдя;
– законність;
– гласність;
– колегіальність;
– поєднання місцевих і державних інтересів;
– виборність;
– правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених чинним законодавством;
– підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
– державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
– судовий захист прав місцевого самоврядування.

3.Рада є юридичною особою, має власну печатку, самостійний баланс, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути учасником процесу (позивачем, відповідачем, іншою стороною, третьою особою) у суді та мати інші повноваження юридичної особи, визначені чинним законодавством.

Стаття 3. Регламент Ради
Регламент Виноградівської районної ради (далі – Регламент) затверджується рішенням сесії Ради. Регламент встановлює порядок скликання сесій Ради, ведення пленарних засідань, підготовки і розгляду нею проектів рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи органів Ради, визначає функції, права, обов’язки та повноваження депутатів Ради (далі – депутати), органів Ради, її посадових осіб, а також регулює відповідно до чинного законодавства інші питання, що стосуються діяльності Ради.
Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні не пізніше як другої сесії Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.
Питання дотримання Регламенту належать до повноважень постійної комісії Ради, яка займається питаннями регламенту та депутатської етики. З боку керівництва Ради контроль за дотриманням Регламенту здійснюються головою Ради та, за його дорученням, покладається на заступника голови Ради. Під час пленарного засідання Ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та на виконавчий апарат.

Термін дії Регламенту – до прийняття регламенту Ради нового скликання.

Стаття 4. Гласність та відкритість роботи Ради
1. Діяльність районної ради, її органів здійснюється відкрито і гласно,  крім випадків, установлених Конституцією України та цим Регламентом.

Гласність у роботі Ради забезпечується шляхом доступу громадян на засідання ради, постійних комісій, робочих груп в установленому законом порядку, а також шляхом розміщення інформації про роботу Ради в засобах масової інформації та офіційному веб-сайті Ради.
Відкритість та гласність роботи Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень Ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій, а також шляхом допуску на засідання Ради представників засобів масової інформації в установленому порядку.

У роботі сесії Ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, уповноважені представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації, акредитованих при районній раді, інші особи.
2.Засоби масової інформації мають право акредитації при раді. Акредитацію здійснює виконавчий апарат Ради відповідно до порядку акредитації, який затверджується рішенням Ради. Виконавчий апарат Ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, повідомляють їх про час проведення засідань, прес-конференцій та надають інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою Ради.
В разі порушення законодавства, порядку акредитації та/або цього Регламенту представниками засобів масової інформації, їх може бути позбавлено акредитації на визначений термін або без такого.

Для акредитованих на сесії представників засобів масової інформації відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.
3. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого пленарного засідання приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною. Рішення щодо доцільності присутності таких осіб приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів Ради. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради забороняється використовувати фото-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
Наприкінці закритого пленарного засідання Рада приймає рішення щодо офіційного оприлюднення результатів голосування, прийнятих рішень та інших відомостей щодо цього засідання.
Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
4. Порядок розгляду запитів на інформацію.
Запит на інформацію – це прохання особи, в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
Відповідь на запит на інформацію, який відповідає вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації», має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 5. Робота депутатів у раді
Здійснення радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.
Кожен депутат зобов’язаний брати активну участь у роботі Ради, бути особисто присутнім на пленарних засіданнях та засіданнях комісій Ради, виконувати рішення та доручення Ради, її голови, заступника голови Ради, голів та заступників голів комісій та інших органів Ради, до складу яких входить депутат, не допускати дій або бездіяльності, які суперечать інтересам територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, а також направлених на невиконання, неналежне виконання чи невиправдане ускладнення виконання рішень Ради чи її керівництва, створення невиправданих перешкод роботі Ради та її органів.

Стаття 6. Місце проведення та мова ведення засідань Ради
Рада проводить свої пленарні засідання у приміщенні, яке визначається у розпорядженні голови Ради щодо проведення конкретного пленарного засідання.
У залі, де проводяться пленарні засідання Ради, встановлюються Державний Прапор України та символіка Виноградівського району Закарпатської області.
Робота в раді ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. Рішення про необхідність перекладу приймається радою.
Сесії Ради розпочинаються і закінчуються музичним виконанням Державного Гімну України.

ІІ. Сесії та пленарні засідання Ради

          Стаття 7. Організація сесійної роботи Ради
1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

2.Для забезпечення ефективного та оперативного проведення пленарних засідань сесії ради застосовується система електронного голосування «Голос». Виконавчий апарат ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій, організовує ведення протоколу засідання, реєстрацію депутатських звернень та запитів, виконує інші доручення.

3.В разі необхідності за пропозицією головуючого, Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів (або іншого періоду), а також про оголошення перерви у пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення консультацій, засідань комісій, депутатських фракцій і груп, запрошення посадових осіб або з інших підстав.
4. Рада проводить свої пленарні засідання, як правило, по вівторках та четвергах з 10-ї до 17-ї години. Обідня перерва встановлюється з 12-ї до 13-ї години.
5. Через кожні наступні 2 години роботи в пленарному засіданні оголошується перерва на 20 хвилин.
6. У разі необхідності, за рішенням ради зазначений порядок проведення пленарного засідання може бути змінено за пропозицією головуючого або пропозиціями депутатів ради. Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів.           

Стаття 8. Перша сесія Ради нового скликання
1.Перша сесія новообраної районної ради скликається районною територіальною виборчою комісією після обрання Ради у правомочному складі не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання Рада обирає Тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени Тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради. Черговість головування визначається відповідно до встановлених результатів місцевих виборів – місця політичної сили, яке та зайняла в порівнянні з іншими. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту, а Тимчасова президія припиняє свою діяльність.
3.На розгляд першої сесії Ради виносяться такі питання:
–   про результати виборів депутатів Ради і визнання їх повноважень;
–   про обрання Тимчасової президії Ради;
–   про обрання  Лічильної комісії Ради;
–   про обрання голови Ради нового скликання (далі – голова Ради).
Після обрання голови Ради за його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути включені такі питання:
–   про обрання заступника голови Ради;
–   про утворення постійних комісій Ради та обрання їх голів;
–   про обрання складу постійних комісій Ради;
–  інші питання, які потребують першочергового розгляду Радою нового скликання.

Стаття 9. Чергові і позачергові сесії
1. Сесії Ради скликаються головою Ради, а в разі його відсутності або за його дорученням заступником голови Ради. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань передбачених Земельним Кодексом України – не рідше ніж один раз на місяць.
2. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.
У цьому випадку на ім’я голови Ради рекомендованим листом або через виконавчий апарат Ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з цих питань, оформленими в установленому радою порядку. У разі, якщо пропозиції подаються депутатами, вони повинні супроводжуватися підписними листами із прізвищами та засвідченими належним чином підписами не менше ніж третини депутатів від загального складу Ради.
Пропозиції, які не оформлено відповідно до вимог цього Регламенту вважаються такими, що не подані, про що голова Ради повинен повідомити ініціаторів.
3. Сесія скликається головою Ради у двотижневий термін після надходження пропозицій про її скликання. Датою надходження пропозицій вважається дата їх реєстрації у виконавчому апараті Ради. Двотижневий термін обчислюється починаючи з дня наступного дню реєстрації пропозицій. У разі, якщо останній день зазначеного терміну припадає на вихідний день, останнім днем терміну вважається перший після вихідного робочий день.
Якщо у голови Ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони у триденний термін доводяться до ініціаторів скликання сесії. У цьому випадку обчислення двотижневого терміну зупиняється з дня реєстрації надсилання заперечень і поновлюється з дня реєстрації відповіді ініціаторів на заперечення голові Ради.
У разі згоди із висновками голови Ради, ініціатори письмово відкликають своє подання у триденний термін з дня реєстрації надсилання головою Ради заперечень.
У разі, якщо пропозиції не відкликаються, ініціатори скликання сесії письмово сповіщають про це голову Ради у триденний термін з дня реєстрації надсилання головою Ради заперечень.
Пропозиції про скликання сесії вважаються такими, що не подавалися:
– у разі ненадходження письмової відповіді на заперечення голови Ради у встановлені в цьому пункті терміни;
– якщо ініціатори скликання сесії відкликали свої пропозиції про її скликання у двотижневий термін після надходження пропозицій.
4. У разі невмотивованої відмови голови Ради скликати сесію на вимогу третини депутатів чи голови районної державної адміністрації та у випадках, якщо сесія не скликається головою Ради у строки, передбачені законодавством та цим Регламентом (за виключенням випадків коли пропозиції про скликання вважаються такими, що не подавалися, як це зазначено у пункті 3 цієї статті), сесія скликається заступником голови Ради, або за рішенням не менше як однієї третини  депутатів від загального складу Ради або за рішенням постійної комісії з дотриманням вимог цього Регламенту у тритижневий термін.
5. Голова Ради може у разі нагальної потреби скликати позачергову сесію Ради у порядку, визначеному цим Регламентом.

Підставами скликання позачергової сесії Ради є:
–необхідність приведення у відповідність рішень Ради відповідно до змін в законодавстві України;
–стихійне лихо, введення військового, надзвичайного стану, техногенна катастрофа;
–необхідність розгляду питань, що стосуються безпеки України;
– невідкладні кадрові питання;
– розгляд протестів прокурора;
–наявність іншого позачергового питання, двадцятиденне зволікання з розглядом якого може потягнути за собою невідворотні надзвичайні наслідки для мешканців Виноградівського району.
6. В разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або у місцевостях Виноградівського району Рада збирається на позачергову сесію не пізніш як у дводенний строк без скликання і працює до скасування воєнного чи надзвичайного стану. Голова Ради, а у разі його відсутності – заступник голови Ради, який виконує обов’язки голови визначає місце і час проведення засідання Ради, про що терміново повідомляється депутатам.
7. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого законодавством для її розгляду.

Стаття 10. Повідомлення про скликання сесії       
1. Про скликання сесії голова Ради видає розпорядження.
2. Розпорядження про скликання сесії ради оприлюднюється через розміщення його на офіційному сайті ради не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Депутати повідомляються виконавчим апаратом Ради в установленому порядку (повідомленням на офіційному сайті, телефоном).

Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії (за винятком позачергової), депутати можуть отримати у виконавчому апараті Ради не пізніше як за три дні до відкриття пленарного засідання на паперових або електронних носіях.
У виняткових випадках рішення про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до початку сесії із зазначенням часу, дати скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради. Документи позачергової сесії Ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації на сесії Ради.
Винятковість випадку визначається головою Ради з урахуванням обставин, що склалися, та потреби нагальності розгляду питання, що вирішується виключно на пленарному засіданні ради.
3. У разі скликання позачергової сесії розпорядження голови Ради з цього приводу із зазначенням дати скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради, публікується на офіційному веб-сайті районної ради і доводиться телефоном до відома депутатів виконавчим апаратом Ради не пізніше як за день до початку сесії. Документи позачергової сесії Ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації на сесії ради.

Стаття 11. Реєстрація депутатів
1. Перед початком кожного пленарного засідання Ради проводиться реєстрація депутатів на підставі пред’явлення посвідчення депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом. Проведення реєстрації забезпечується виконавчим апаратом Ради. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це голову Ради або його заступника із зазначенням причини.
2. Головуючий на пленарному засіданні сесії повідомляє присутніх про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.
Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття пленарного засідання Ради.
3. Сесія Ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

Стаття 12. Запрошені на сесію
1. На пленарні засідання Ради можуть бути запрошені голова, заступники голови, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники правоохоронних та контролюючих органів, представники сільських, селищних, міської рад, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, політичних партій, громадських об’єднань, об’єднань громадян, засобів масової інформації.
2. Пропозиції щодо кола запрошених осіб подаються в апарат Ради постійними комісіями, депутатами, органами, які вносять питання для розгляду на сесії Ради не пізніше ніж за п’ять днів до початку роботи сесії. На підставі цих пропозицій формується список запрошених і подається для погодження голові Ради та Президії Ради.
У виняткових випадках список запрошених формується і подається для погодження голові Ради не пізніше ніж за добу до початку роботи сесії.
3. Головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію та за рішенням сесії надає слово запрошеним.
Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів, а для народних депутатів України та голови районної державної адміністрації – у президії.
4. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії ради, зобов’язані дотримуватись порядку та утримуватися від дій, які перешкоджають виступаючим (вигуки, оплески, вставання тощо). Запрошені особи, які припускаються грубих порушень порядку, заважають проведенню засідання, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням головуючого на сесії позбавлені права присутності у залі засідань. При невиконанні вимог головуючого в пленарному засіданні може бути оголошено перерву.

Стаття 13. Ведення сесії
1. Сесію Ради (крім першої) відкриває, веде і закриває голова Ради, або за відсутності голови Ради – заступник голови Ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.
Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючому на засіданні Ради апаратом Ради даних про кількість присутніх депутатів Ради. Головуючий на засіданні Ради має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях Ради.
Пленарне засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Головуючий на пленарному засіданні сесії перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного засідання Ради, про що робиться відповідна позначка в протоколі пленарного засідання Ради.

До складу президії на сесійному засіданні входять голова Ради, його заступник та інші особи за запрошенням головуючого на сесії.

Протокол сесії районної ради ведуть працівники виконавчого апарату Ради.

За рішенням головуючого або на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради під час засідання може проводитися поіменна реєстрація за процедурою поіменного голосування. Поіменна реєстрація депутатів Ради проводиться в залі засідань у визначений радою спосіб.

Голосування на пленарних засіданнях Ради здійснюється депутатами Ради особисто.
Після підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання Ради затверджується порядок денний пленарного засідання.
Проект порядку денного пленарного засідання Ради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок денного пленарного засідання можна доповнювати під час обговорення порядку денного пленарного засідання.
Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання Ради.
2. Пленарне засідання Ради веде головуючий на сесії. Головуючий:
– відкриває, закриває, неупереджено і толерантно веде пленарні засідання сесії, оголошує перерви;
– виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
– забезпечує дотримання депутатами цього Регламенту;
– організовує розгляд питань порядку денного;
– надає слово депутатам та запрошеним особам;
– вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;
– оголошує заяви, повідомлення, інформації;
– ставить питання на голосування, оголошує його результати;
– вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
Головуючий має право:
– об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання Ради з відповідним подовженням часу на виступи та ставити це питання на голосування без обговорення (у разі заперечень депутатів проти об’єднання питань);
– підсумовувати обговорення питань;
– зачитувати або доручати заступнику голови зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
– давати розпорядження відповідальним працівникам виконавчого апарату Ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання;

– виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні Ради.
3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошувалось під час обговорення питання, і головуючий на засіданні Ради вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Якщо виступаючий виступає не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує час, відведений для виступу, порушує під час виступу вимоги цього Регламенту, порядку роботи пленарного засідання, депутатської етики, головуючий на пленарному засіданні Ради після одного попередження може припинити його виступ. Та частина виступу промовця, яка виголошена після припинення його виступу, не включається до протоколу пленарного засідання Ради. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий на засіданні Ради попереджає його персонально і закликає до порядку. Після одного попередження головуючий може припинити пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд Ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні Ради.
4. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного, запитання до доповідача або співдоповідача, подається шляхом підняття руки.
При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше двох разів. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги.
5. Головуючий має право давати пояснення мотивів своїх дій чи висловлювань та їх обґрунтування, а також відповідати на питання та висловлювання депутатів, які стосуються дій чи висловлювань головуючого.

Стаття 14. Дисципліна та етика в діяльності ради
1. Присутні на пленарних засіданнях ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у випадку повторного порушення – позбавляти особу права виступу на даному засіданні ради.
2. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні ради може припинити його виступ, поставити питання про позбавлення права депутата брати участь у пленарному засіданні ради та видалити його із залу.
3. Під час засідання Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики – вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо. В разі грубих неодноразових порушень Регламенту, порядку у залі, ходу ведення пленарного засідання головуючий має право зупинити проведення пленарного засідання і поновити його проведення після усунення зазначених порушень.

 1. У разі невиконання депутатом ради своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії може прийняти рішення про позбавлення його на певний період слова на пленарних засіданнях ради, повідомлення виборців через засоби масової інформації щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.

Стаття 15. Врегулювання конфлікту інтересів
1. У разі винесення на розгляд сесії ради питання, яке викликає/може викликати у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.
2. Повідомлення відбувається шляхом подання головою ради, заступником голови ради, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії ради з питань законності,  правопорядку та місцевого самоврядування, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у раді, або публічної заяви безпосередньо на пленарному засіданні Ради або засіданні постійної комісії.

У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів депутат зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів перед розглядом проекту рішення.

Відповідні повідомлення та заяви долучаються до протоколу сесії.

 1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні та прийнятті рішень радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.

4.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань законності,  правопорядку та місцевого самоврядування на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання.

 1. У разі неповідомлення головою ради, заступником голови ради, депутатом ради про ймовірність виникнення в них конфлікту інтересів, про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.
  6. У разі якщо неучасть голови ради, заступника голови ради, депутата ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.
  7. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
  8. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою.

Стаття 16. Лічильна комісія       
1. Постійна лічильна комісія утворюється рішенням Ради в кількості 5 (п’яти) осіб або в іншій кількості за рішенням Ради, на весь час повноважень Ради з метою організації процедури голосування, забезпечення підрахунку голосів та встановлення результатів голосування.
Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.
Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за дорученням Ради в разі необхідності встановлює присутність депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами голосуванню.
В разі вибуття членів лічильної комісії або не виконання членами комісії своїх обов’язків більш ніж на двох сесіях такі члени комісії переобираються.
Постійна лічильна комісія обирає зі свого складу голову, секретаря комісії, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів головою лічильної комісії та затверджується радою.
За пропозицією голови Ради або однієї третини депутатів від загального складу Ради лічильна комісія чи окремі її члени можуть бути переобрані за рішенням сесії.
2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного з органів Ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії вважаються тимчасово припиненими без прийняття рішення Ради.
В разі, якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуто кандидатами до одного з органів Ради сесія Ради тимчасово утворює іншу лічильну комісію.
3. За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Крім того, член комісії може додати до протоколу свою окрему думку, яку голова комісії повинен оголосити на сесії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії. Комісія може приймати рішення за умови присутності більш ніж половини її членів. В разі відсутності необхідної кількості членів комісії за пропозицією голови комісії або головуючого на сесії сесія може приймати рішення про введення до складу комісії тимчасових членів з числа депутатів. При цьому сесія приймає рішення про строк повноважень тимчасових членів комісії.

Стаття 17. Планування роботи Ради
1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до планів на рік, які затверджуються на пленарному засіданні Ради.
План роботи Ради визначає головні напрямки діяльності Ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційних заходів та виконавців, терміни виконання.

Проект плану роботи Ради готується за дорученням голови Ради. Пропозиції до проекту плану роботи Ради вносяться головою Ради, його заступником, головами постійних комісій, депутатськими фракціями, групами, депутатами, головою районної державної адміністрації через виконавчий апарат Ради в установленому порядку.
На виконання доручення голови Ради виконавчий апарат Ради опрацьовує пропозиції, готує зведений проект плану роботи Ради, погоджує зведений проект плану роботи Ради з постійними комісіями Ради і вносить голові Ради.
Голова Ради на засіданні Президії Ради остаточно формує та вносить на розгляд пленарного засідання сесії Ради проект плану роботи Ради, який після обговорення затверджується рішенням сесії Ради.
План роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні Ради в кінці року і в десятиденний термін після підписання рішення доводиться до відома всіх депутатів та органів Ради, районної державної адміністрації, зацікавлених установ, організацій і посадових осіб.
2. До плану роботи Ради включаються питання для внесення на розгляд сесій Ради, її Президії, постійних комісій, перелік заходів щодо сприяння депутатам Ради у здійсненні ними своїх повноважень, заходи щодо здійснення взаємодії з міською, селищними, сільськими радами району, вивчення та узагальнення практики їх роботи, поширення передового досвіду, організаційно-масові заходи, у проведенні яких беруть участь депутати Ради.

 1. У плані зазначається назва питань, строки їх підготовки та відповідальні за підготовку, доповідачі.
  4. До переліку питань для розгляду, до плану включаються звіти посадових осіб райдержадміністрації про виконання делегованих повноважень, органів, які Рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятих рішень.
  5. Організація виконання плану роботи Ради покладається на голову Ради, його заступника, постійні комісії Ради та виконавчий апарат Ради.
  Хід виконання плану роботи Ради обговорюється на засіданнях Президії Ради не рідше одного разу на квартал.
  Голова Ради на кінець року інформує раду про виконання плану роботи Ради.
  6. Організація планування та вимоги до планів постійних комісій Ради визначаються Положенням про постійні комісії Виноградівської районної ради.

Стаття 18. Порядок денний сесії
1. Порядок денний сесії Ради затверджується радою на кожну чергову сесію. Порядок денний сесії Ради має містити інформацію про назви проектів рішень та інших актів Ради, суб’єктів, що подали ці проекти, відомості щодо невідкладності розгляду проектів, назву постійної чи тимчасової комісії, відповідальної за підготовку питання до розгляду радою.

Проект порядку денного сесії Ради формується головою Ради на підставі плану роботи Ради, пропозицій Президії Ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів, районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ району.
2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами та депутатами відповідно до чинного законодавчства завчасно до пленарного засідання голові Ради через виконавчий апарат Ради в установленому порядку.
Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на пленарному засіданні, можуть бути включені до порядку денного в тому випадку, якщо вони були попередньо погоджені з головою Ради, розглянуті відповідними органами Ради. У такому випадку заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про готовність цього питання до розгляду радою, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, райдержадміністрації, тощо.

З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень Ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Голова Ради вносить проект порядку денного на розгляд Президії Ради для опрацювання.
Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою (листом), проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, та відповідними роз`яснюючими і іншими матеріалами.
Проект рішення з кожного питання порядку денного повинен бути підписаний ініціатором його внесення, завізований (письмово погоджений) в установленому порядку особами та органами Ради, які брали участь у його опрацюванні за дорученням голови Ради.
Проект порядку денного сесії Ради остаточно формує голова Ради та вносить його на затвердження радою.
До порядку денного позачергової сесії вносяться питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.
3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються ініціаторами розгляду цього питання із супроводжуючою запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією.
4. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється постійними або тимчасовими комісіями, Президією Ради, іншими органами Ради за дорученням голови Ради.
5. Внесений головою Ради проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
Пропозиція до проекту порядку денного сесії Ради, яка за результатами голосування Ради не отримала необхідної кількості голосів депутатів, зазначеної у частині першій цього пункту, вважається відхиленою і до порядку денного не вноситься.
6. У порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається «Різне». У розділі Різне передбачається заслуховування повідомлень, інформації, звернень, зауважень та пропозицій депутатів.
7. Питання затвердженого порядку денного сесії Ради, які залишилися не розглянутими на черговій сесії Ради, включаються до проекту порядку денного наступної чергової сесії Ради того самого скликання, який затверджується в установленому цим Регламентом порядку.
8. До затвердженого порядку денного сесії Ради можуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного сесії, можуть переноситися, змінюватися чи виключатися з нього. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Ради готуються і вносяться в такому самому порядку, як до проекту порядку денного сесії Ради.

Стаття 19. Організація розгляду питань      
1. Питання порядку денного пленарного засідання Ради розглядаються в тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.
Питання порядку денного пленарного засідання Ради, що залишилися не розглянутими на пленарному засіданні, розглядаються радою першими на наступному пленарному засіданні Ради.
2. Обговорення питання на сесії Ради включає:
– доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
–співдоповіді (у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на запитання;
– виступи депутатів;
– заключне слово доповідача та співдоповідачів.
3. Для доповідей на сесіях Ради надається до 20 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.         В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою Ради може продовжити час виступу.
За рішенням Ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.
4. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх.
Якщо після припинення обговорення один з депутатів представник фракції (групи) депутати від якої не виступали з цього питання і який особисто не виступав по даному питанню, наполягає на виступі, і його підтримує більшість голосів депутатів Ради, які взяли участь у голосуванні, йому надається час для виступу до трьох хвилин. Таких виступів може бути не більше одного по одному питанню.
Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування головуючим на пленарному засіданні з моменту її надходження. Обговорення припиняється достроково, якщо за це проголосувало більше половини присутніх на засіданні депутатів Ради.
Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.
5. Сесія не може бути закритою до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Стаття 20. Підготовка проектів рішень та їх попередній розгляд
1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, депутати Ради, президія районної ради, голова районної державної адміністрації, комунальні підприємства та установи, засновником яких є Рада.
2. Проект рішення має містити:
-назву документа;
-преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, пунктів;
-додатки, якщо вони є;
-супровідний лист;
-назву суб’єкта подання та його підпис;
-погоджувальний лист з підписами заступника голови ради, посадових осіб ради (районної державної адміністрації), які брали участь у його опрацюванні за дорученням голови ради;
-пояснювальну записку;
-у випадку внесення проекту рішення, що передбачає матеріальні чи інші витрати районного бюджету, мають додаватися фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.
3. Персональна відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки покладається на суб’єктів подання проектів рішень.
4. Проект рішення, що подається на розгляд пленарного засідання ради, повинен супроводжуватися висновком (рекомендацією) постійної комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання. У разі проведення позачергової сесії та відсутності висновку або рекомендації комісії проект рішення виноситься на сесію без такого.
5. Юридичний відділ проводить експертизу проектів рішень та має право пропонувати до них зміни, доповнення щодо їх правової обґрунтованості.

 1. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті районної ради не повинна перевищувати п’ять робочих днів. У разі необхідності цей термін може бути продовжено головою районної ради на підставі обґрунтування керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
 2. Візування проекту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауважень до проекту рішення або окремої думки.
 3. Постійні комісії районної ради розглядають проект рішення. Постійна комісія може:

– підтримати проект рішення районної ради;

– відхилити проект рішення;

– дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;

– внести зміни до проекту рішення районної ради;

– відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запрошенням на засідання комісії суб’єктів подання, витребуванням додаткових матеріалів.

 1. За результатами розгляду проекту рішення профільна постійна комісія районної ради, у разі його підтримання, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, а у разі відхилення – повертає його через відділ докуменообігу виконавчого апарату районної ради суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком.
 2. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного редагування, або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, як виняток, подаються депутатам у день проведення сесії.
 3. Проекти рішень, які не відповідають вимогам цієї статті, не включаються до порядку денного пленарного засідання ради.

Стаття 21. Прийняття рішень
1. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
2. Винесенню питання на розгляд сесії передує його підготовка у відповідних комісіях та виконавчому апараті Ради. Проект рішення повинен відповідати вимогам статті 20 Регламенту та інших актів, що регулюють питання підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Ради.
Пропозиції комісій Ради, які готували проект рішення та висновки щодо проекту рішення, що пропонується внести на розгляд Ради, доводяться до депутатів письмово або через виступ голови чи представника комісії за дорученням комісії, або надається завізований проект.
Проекти рішень, які відповідно до закону є проектами регуляторних актів розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів головуючий не надає слово жодному із суб’єктів прийняття рішення.
4. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку може поставити на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
5. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування (за потребою).
6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
7. Рішення Ради приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
8. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, за винятком випадків прямо зазначених в цьому Регламенті.
9. При голосуванні депутат має один голос і подає його “за”, “проти” чи утримується від голосування.
10.Рішення Ради приймаються відкритим, поіменним та таємним голосуванням. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою однією третиною депутатів від загального складу Ради.
Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством, а також за окремим рішенням сесії.
11. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильною комісією, головуючий на засіданні оголошує результати голосування і повідомляє, прийнято проект (пропозицію) чи відхилено. При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.
При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням лічильній комісії свого посвідчення або іншого документа, що засвідчує особу в списку депутатів проти свого прізвища власноручно робить запис «за», «проти» або «утримався» та ставить підпис.
Лічильна комісія підраховує голоси. Складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у виконавчий апарат Ради. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.
12. Таємне голосування проводиться у випадках передбачених законом, цим Регламентом та за рішенням сесії.
Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб Ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.
Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Зразок бюлетеня розробляється виконавчим апаратом Ради та затверджується радою.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає загальному складу Ради. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

Бюлетені видаються депутатам головою лічильної комісії згідно зі списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення або іншого документа, який засвідчує особу. Отримання бюлетеня засвідчується особистим підписом депутата.
Кожному депутату видається один бюлетень, який підписується головою лічильної комісії.
Депутат здійснює своє право на голосування особисто.
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває виборчу скриньку та здійснює підрахунок голосів і встановлює підсумки голосування в сесійній залі за столом президії. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких дописані прізвища кандидатів та ті, у яких зроблено більше ніж одну позначку або не зроблено жодної.
Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується па пленарному засіданні.
Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу Ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.
Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур.
Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. На підставі протоколу лічильної комісії про підсумки таємного голосування Рада приймає рішення з питання, яке розглядалося. При цьому в рішення заноситься пункт щодо затвердження вказаного протоколу лічильної комісії.
У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів за рішенням Ради призначається повторне голосування.
Рішення Ради приймаються лише по проектах рішень з питань, включених до порядку денного пленарних засідань Ради.
13. До тексту прийнятого радою проекту рішення вносяться усі прийняті радою під час розгляду проекту пропозиції. Текст рішення Ради готується для підписання та оприлюднення виконавчим апаратом Ради у порядку, установленому головою Ради.
Рішення Ради підписується в установленому порядку головою Ради або особою, що головувала на пленарному засіданні Ради, на якому приймалося рішення.
14. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення відповідно до чинного законодавства, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення даного рішення в дію.

 1. Текст рішення Ради готується для підписання виконавчим апаратом ради та оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 22. Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм, районного бюджету та звітів про їх виконання
1. Проекти програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм та районного бюджету розробляються районною державною адміністрацією та вносяться на розгляд районної ради головою районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства завчасно до їх розгляду на пленарному засіданні Ради.
2. Вищезазначені проекти розглядаються на Президії Ради та в профільних постійних комісіях Ради за участю уповноважених представників районної державної адміністрації.
Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють постійні комісії Ради, до повноважень яких належать питання соціально-економічного розвитку та фінансово-бюджетної діяльності.
3. Рада заслуховує звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, інших програм, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голів профільних комісій.
4. Проект рішення про районний бюджет для розгляду на сесії Ради подається районною державною адміністрацією. Разом з проектом рішення районна державна адміністрація подає до Ради:
1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:
– інформацію про соціально-економічний стан району та прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту районного бюджету;
– оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих радою податкових пільг;
– пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;
– обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;
– інформацію щодо погашення районного боргу;
2) прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;
3) показники видатків, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;
4) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;
5) інформацію про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному періоді;
6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються до постійної комісії Ради з питань бюджету та фінансів);
7) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає районна державна адміністрація.
5.Рішенням про районний бюджет визначаються:
1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;
2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;
3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
5) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
6. У проекті районного бюджету повинні бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів району, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
7. Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших програм, районного бюджету, звітів або інформації про їх виконання Рада приймає відповідні рішення.

Стаття 23. Протокол сесії   
1. На засіданнях Ради ведеться протокол засідання. Ведення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради.
2. У протоколі сесії зазначаються:
– дата, час і місце проведень засідання;
– прізвище та ім’я головуючого на засіданні, його посада;
– кількість депутатів, присутніх на засіданні;
– прізвище та ім’я відсутніх депутатів Ради із зазначенням того, з якої причини вони відсутні;
– питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого проекту рішення), а також усі подання, питання і пропозиції;
– прізвище та ім’я присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні Ради, якщо вони запрошені взяти участь у засіданні;
– назви і редакції документів, поширених серед депутатів Ради на засіданні Ради;
– прізвища та ім’я виступаючих на засіданні;
– всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
– зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;
– запити та запитання депутатів Ради та відповіді на них (у вигляді додатків до протоколу);
– повідомлення (у вигляді додатків до протоколу);
– перелік рішень та повні результати голосування з прийнятих радою рішень.
3. Хід засідання записується з допомогою аудіотехніки.
4. Протокол засідання сесії Ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Ради з питань, винесених на засідання. Протокол підписується головою Ради та зберігається у виконавчому апараті Ради.
5. Текст протоколу готується для підписання виконавчим апаратом та подається на підпис голови не пізніше 30-ти денного терміну.
6. Виконавчий апарат Ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають:
– протокол засідання;
– тексти доповідей та співдоповідей з питань порядку денного;
– відомості про реєстрацію депутатів;
– проекти документів, які розглядалися на сесії;
– висновки і пропозиції органів Ради щодо розглянутих на засіданні питань;
– запити депутатів;
– матеріали, які поширювались серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

III. Депутати, посадові особи і органи Ради

          Стаття 24. Депутати Ради
1. Повноваження депутата Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та рішеннями Ради.
2. Депутат Ради набуває своїх повноваження в результаті обрання його до Ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».
Повноваження депутата Ради починаються з моменту оголошення районною територіальною виборчою комісією на першій сесії новообраної Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії Ради наступного скликання.
Повноваження депутата Ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
Повноваження депутата, обраного після першого засідання новообраної Ради та замість вибулого, починаються з моменту оголошення районною територіальною виборчою комісією на наступній після виборів сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії Ради нового скликання.
Після набуття депутатом Ради повноважень йому видається посвідчення.
Спори щодо набуття повноважень депутатів Ради вирішуються у судовому порядку.
3. Депутати Ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
4. Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
5. Діяльність депутата включає участь у засіданнях Ради, постійних комісій та інших органів Ради, до складу яких він входить, виконання доручень, участь у підготовці документів Ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.
6. Участь у засіданнях Ради, її органів, виконання доручень є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов’язків. Доручення депутату можуть давати голова Ради, його заступник, комісія, до якої депутата обрано.
Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні Ради та її органів, до складу яких він входить. Право ухвального голосу депутат Ради набуває з моменту визнання його повноважень.
Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.
7. Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову Ради або його заступника, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії.
Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях Ради, її органів з’ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу цієї комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію Ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо відповідного впливу на депутата.
8. У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень Ради та її органів Рада може звернутись з пропозицією до виборців про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 9.Депутати мають право:
– обирати і бути обраним до органів Ради;
– пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
– порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
–брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
– виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
– об’єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські фракції, групи, які діють відповідно до Регламенту Ради;
– мати інші права відповідно до чинного законодавства.
10. Депутат Ради зобов’язаний:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;
2) входити до складу однієї з постійних комісій Ради;
3) брати активну участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
4) виконувати доручення Ради, її органів, голови Ради; інформувати їх про виконання доручень.
11. Депутат повинен дотримуватись правил депутатської етики.
12. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного населеного пункту чи територіальної громади в цілому.
Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.
Доручення виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів.
13. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома Ради або її органів. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам Ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома Ради та територіальної громади. Депутат періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.
14. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації.
15. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
16. Депутат не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
17. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту перед виборцями.
18. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації. На вимогу депутата текст його щорічного звіту опубліковується на офіційному веб-сайті Ради не пізніше 10-ти днів після надання тексту цього звіту до виконавчого апарату Ради.

Стаття 25. Помічники-консультанти депутата Ради
1.Депутат може мати помічників-консультантів у кількості не більше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними  здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
2.Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується рішенням Ради.
3. Права та обов’язки помічника-консультанта регулюються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 26. Органи та посадові особи Ради
Органами та посадовими особами Ради є:
1) постійні комісії Ради;
2) тимчасові контрольні комісії Ради;
3) Президія Ради;
4) голова Ради;
5) заступник голови Ради;
6) виконавчий апарат Ради.

Стаття 27. Голова Ради
1. Голова Ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень Ради.
Висування кандидатур на посаду голови районної Ради здійснюється депутатами районної Ради, в тому числі й шляхом самовисунення, або від партій. Висування кандидатур проходить гласно, на першій сесії районної Ради нового скликання.
Самовідвід кандидатів приймається радою до відома без голосування.
На обговорення кожної кандидатури на посаду голови ради відводиться до однієї години сесійного часу, в тому числі кожному кандидату на посаду голови районної ради в алфавітному порядку надається можливість виступити з доповіддю (до 15 хвилин) та відповісти на запитання (до 10 хвилин).
Про обрання голови Ради Рада приймає відповідне рішення.
2. Голова Ради виконує свої повноваження до набуття повноважень депутатів Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови Ради відповідно до встановленого законодавством порядку.
3. Голова Ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
4. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу Ради шляхом таємного голосування.
В разі ініціювання питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради, таке питання повинно бути попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
5. Повноваження голови Ради вважаються достроково припиненими у разі:
– його звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови;
– припинення його громадянства України:
– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього (про притягнення його до кримінальної відповідальності);
– порушення ним вимог щодо встановленого обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;
– визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
– його смерті.
Пропозиції про відкликання голови Ради можуть вноситися не менш як третиною депутатів від загального складу Ради.
У разі коли питання про відкликання голови Ради розглядається не у зв’язку з його заявою, засідання веде заступник голови Ради, а у разі його відсутності обраний з числа присутніх депутатів веде засідання.
При цьому Рада заслуховує:
– доповідь уповноваженого представника від депутатів і відповіді доповідача на запитання (якщо питання про відкликання порушено за ініціативою депутатів);
– співдоповідь тимчасової контрольної комісії Ради, якщо вона створювалась з цього питання;
– виступ голови Ради про його діяльність на цій посаді;
– відповіді голови Ради на запитання.
Депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови Ради як посадової особи.
Питання про звільнення голови ради ставиться на голосування після закінчення всіх обговорень.

 1. Голова Ради:
  1) скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради.

2) забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови Ради;
4) вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури органів Ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
5) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;
6) координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7) організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
8) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів;
9) очолює Президію Ради та організує її роботу;

10) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;
11) здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;
12) є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату, та розпорядником бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України;
13) підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

14) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
15) забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;
16) представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
17) за рішенням Ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної Ради та її органів;
18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;
19) вирішує інші питання, доручені йому радою.
7. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 28. Заступник голови Ради
1. Заступник голови Ради за пропозицією голови Ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених законодавством.
2. Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.
Процедура розгляду питання щодо звільнення заступника голови Ради проводиться у порядку, визначеному частиною 5 статті 25 цього Регламенту для голови Ради (в частині заслуховування доповідей, виступів, запитань, надання відповідей).
В разі ініціювання питання про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради таке питання повинно бути попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
3. Заступник голови Ради у разі відсутності голови Ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови Ради.
4. Заступник голови Ради працює у раді на постійній основі. З приводу цього голова Ради видає відповідне розпорядження. На заступника поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені законодавством для голови Ради.

Стаття 29. Постійні комісії Ради
1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету (у разі його створення) та районної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень.
2. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується Радою.
3. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень Ради, підзвітні і відповідальні перед нею.
4. Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення. У разі необхідності відповідним рішенням Ради за поданням голови Ради протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
5. Рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Голова комісії обирається радою за представленням головою Ради подання депутатських фракцій та груп. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу Ради.    Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Депутат може входити до складу тільки однієї комісії з врахуванням пропозицій фракцій, груп або особистого бажання депутата, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії Ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови Ради.
6. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків та рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.
7. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності, і є правомочними якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
8. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:
– час, день, місце проведення засідання;
– хто бере участь в ньому, головує на засіданні;
– перелік питань для розгляду, виступаючі, окремі думки;
– прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.
Висновки і рекомендації комісії оформляються секретарем комісії, приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – головуючим на засіданні.
Протоколи засідань комісії оформляються секретарем комісії, підписуються головуючим на засіданні комісії і секретарем комісії. В разі відсутності секретаря члени комісії визначають особу, яка буде виконуватиме обов`язки секретаря комісії на цьому засіданні.
9. Робота комісії планується на півріччя або на рік. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання.
У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесених до компетенції комісії.
Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням уповноважених представників громадськості, вчених, спеціалістів тощо.
10. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій та секретарем спільного засідання.
11. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат Ради.

Стаття 30. Тимчасові контрольні комісії Ради
1.Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень Ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву і завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 31. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами Ради. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутата до неї, виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією.
2. Депутатська фракція в Раді складається не менш як із чотирьох депутатів. У випадку якщо політична партія представлена в Раді менше ніж чотирма депутатами, депутатська фракція такої політичної партії в Раді не формується.
3. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована Радою. Умовою її реєстрації є надходження до виконавчого апарату на ім’я голови Ради подання про створення депутатської фракції, до якого додається підписане персонально кожним членом цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію.
4.Про зміни в складі фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради.
5.Порядок організації роботи депутатської фракції визначається її керівником.
6.Голова фракції може клопотати перед головуючим про оголошення перерви в пленарному засіданні сесії до 10-ти хвилин для проведення консультацій, але не більше одного разу протягом пленарного засідання.

Стаття 32. Депутатські групи
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати Ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
2. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
4. Членство депутата Ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група в Раді складається не менш як з п’яти депутатів.
6. Депутати Ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
7. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована Радою. Умовою її реєстрації є надходження до виконавчого апарату на ім’я голови Ради подання про створення депутатської групи, до якого додається підписане персонально кожним членом цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу.
8. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні сесії Ради інформує депутатів про утворення групи, її кількісний склад та уповноважених представників.
9. Про зміни в складі групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради.

Стаття 33. Права депутатських груп, фракцій. Припинення їх діяльності.
         1. Депутатські групи, фракції мають право:
– на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;
– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;
– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;
– об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
–здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.
2. Депутатські групи, фракції можуть утворюватись на визначений ними період, але не більше терміну повноважень Ради.
3. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:
– у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п`ять чоловік (чотири відповідно);
– у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції. В зазначених випадках відповідна інформація через виконавчий апарат надається керівником відповідної групи, фракції для подальшого озвучення головуючим на сесійному засіданні Ради;
– після закінчення терміну, на який депутати об`єднались в депутатську групу, фракцію, або терміну повноважень Ради.
4. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 34. Президія Ради
1. Районна рада може утворити Президією ради.
2. Президія Ради є дорадчим органом, що діє при голові Ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи Ради в період між сесіями. Плани роботи Ради та проект порядку денного сесії Ради розглядаються Президією Ради.
3. Президія утворюється рішенням сесії Ради. До складу Президії входить голова Ради, який її очолює, його заступник, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.
4. У своїй діяльності Президія підзвітна раді і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Положення про Президію Ради та цього Регламенту. Положення про Президію Ради вноситься на розгляд сесії головою Ради і затверджується радою.

         Стаття 35. Виконавчий апарат Ради
1. Виконавчий апарат Ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.
2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат Ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
4. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

IV. Депутатські звернення, запити, запитання, пропозиції і зауваження

           Стаття 36. Депутатське звернення
1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.      2. Органи до яких звернувся депутат зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний термін.
3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 37. Депутатський запит, депутатські запитання
1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.
2. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.
Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні Ради за пропозицією депутатів та рішенням Ради. Рада своїм рішенням може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата.

Голова Ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.
3. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні Ради.
Для розгляду відповіді на депутатський запит головою Ради на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.
Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.
Посадових осіб, до яких звернуто запит, виконавчий апарат Ради своєчасно інформує про дату та час обговорення відповіді на запит радою.
4. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.
5. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату Ради в індивідуальному порядку.
Депутатські запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по них не приймається.
Для депутатських запитань відводиться визначений час у порядку роботи пленарних засідань.

         Стаття 38. Пропозиції і зауваження
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради, узагальнюються виконавчими апаратом Ради, за дорученням голови Ради розглядаються комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше як у місячний термін. Про результати розгляду повідомляється безпосередньо депутатам, які внесли пропозиції і зауваження.

V.Особливості організації та проведення засідань сесій районної ради, президії та постійних комісій районної ради в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Стаття 39. Порядок проведення засідань

 1. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях сесійні засідання районної ради, засідання постійних депутатських комісій, президії районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіоконференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
 2. Сесії ради в дистанційному режимі проводяться з використанням системи електронного голосування «Голос».

3.Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчий апарат ради.

 1. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

– можливість реалізації прав депутатів ради;

– ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

– встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

 1. У приміщенні ради, з якого головуючий буде здійснювати ведення засідання колегіального органу, можуть перебувати: голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату ради, особи, які вестимуть протокол та секретаріат.
 2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання:

– невідкладного внесення змін до районного бюджету;

– інші питання щодо проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, невідкладних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами;

– процедурні питання;

– питання щодо захисту законних прав та інтересів громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах;

– питання, пов’язані із забезпеченням ефективної роботи виконавчого апарату районної ради, комунальних установ, закладів та підприємств в умовах карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

 1. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше, як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку доступу до участі у дистанційному засіданні ради.
 2. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.
 3. Зауваження та пропозиції до проєктів актів подаються депутатами районної ради у письмовій формі на електронну адресу ради до 17 години того робочого дня, в якому їм було надіслано такі акти, якщо інше не встановлено головою районної ради.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання;

 1. Перед відкриттям пленарного засідання в режимі відеоконференції проводиться запис депутатів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів міської ради.

Після завершення голосування всіма депутатами міської ради, які беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції, голова лічильної комісії або визначений лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за проєкт рішення, після чого головуючий оголошує рішення.

Тривалість проведення пленарних засідань відповідно до технічних вимог відеоконференції не більше 4 (чотирьох) годин.

Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції несе депутат районної ради. 

VІ. Внесення змін і доповнень до Регламенту

          Стаття 40. Термін дії Регламенту
Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на пленарному засіданні Ради і діє до часу прийняття нової редакції Регламенту радою наступного скликання.

Стаття 41. Зміни до регламенту
Зміни до цього Регламенту можуть вноситися за пропозицією голови Ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії Ради.
Зміни та доповнення до Регламенту Ради вносяться на розгляд пленарного засідання Ради в порядку підготовки питань на розгляд Ради, визначеному цим Регламентом.
Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу Ради.