У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, виклавши його у новій редакції  П Р О Е К Т

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р.№291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 16.04.2018р. №454/31906 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Визначити Виноградівську районну раду відповідальним органом за організацію проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

2.Уповноважити голову Виноградівської районної ради приймати рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до чинного законодавства та затверджувати персональний склад конкурсної комісії.

3.Внести зміни до Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, виклавши його у новій редакції

Затвердити Положення про конкурс на посаду  керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада (додається).

4.Уповноважити голову Виноградівської районної ради від імені Виноградівської районної ради  (засновника)  укладати строковий трудовий договір (контракт) у письмовій формі на підставі рішення конкурсної комісії з переможцем конкурсу.

5.Вважати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради  від  28.10.2016 № 191 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників (директорів) загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району».

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                       В.В.Любка

  м.Виноградів, _______   2019 року
№ ___
           

                                                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням районної  ради
                                                                                     від ___________ № ____

  ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада 

 1. Загальна частина

1.Це Положення визначає загальні засади та процедуру проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є Виноградівська районна рада.

2.Керівник закладу загальної середньої освіти призначається за результатами конкурсного відбору Виноградівською районною радою, на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладання контракту.

Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники загальноосвітнього навчального закладу призначаються на посади та звільняються з посад у відповідності до законодавства України.

Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження голови Виноградівської районної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймає голова районної ради:

– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

– наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

 2.Вимоги до керівника комунального закладу освіти

1.Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу світу, не нижче ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має високі моральні якості та організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

2.Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу освіти особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 1. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

1.Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

2.Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм розпорядженням голова районної ради.

До складу конкурсної комісії входять представники засновника,  трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За потреби до складу комісії можуть бути включені представники органу управління, органу місцевого самоврядування та інші. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

3.Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

Членами конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері освіти, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері освіти, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері освіти.

 1. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 1. Подання документів для участі в конкурсі
 1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу освіти.
 2. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографію, та або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копії документів про вищу освіту, не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді, які відкриваються на черговому засіданні комісії.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
 2. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 3. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту засновника закладу, які передаються конкурсній комісії.
 4. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. 
 1. Добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти та призначення керівника
 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
 3. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує засновник навчального закладу.
 2. Конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти оголошується не менше ніж за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу освіти відповідно до контракту або впродовж десяти днів з дня дострокового припинення його повноважень.
 3. Засновник навчального закладу забезпечує відео – та аудіо фіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу освіти.

7.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 1. Засновник навчального закладу не пізніше як за 5 робочих днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 2. Конкурсна комісія проводить своє засідання не пізніше ніж за 5 робочих днів після закінчення строку приймання документів, оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.
 3. На черговому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу освіти, на відповідність кваліфікаційним вимогам.
 4. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу освіти у разі невідповідності кваліфікаційним вимогам, зазначеним у цьому Положенні, за рішенням конкурсної комісії.
 5. Засновник зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу освіти, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу освіти, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
 6. На черговому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів перспективного плану розвитку закладу освіти.
 7. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

– післядипломна освіта у галузі управління;

– досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері освіти;

– володіння мовою навчання навчального закладу;

– досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

15.Вивчення конкурсною комісією поданих документів, перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більше як п’ять робочих днів.

16.Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 1. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті засновника навчального закладу.
 2. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
 3. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.
 4. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

– відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

– жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

– конкурсною комісією не визначено претендента.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

 1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання голові Виноградівської районної ради. Розпорядження про укладання контракту приймається головою районної ради протягом 5 робочих днів з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.
 2. Контракт з керівником комунального закладу освіти визначає основні вимоги до діяльності закладу освіти, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.
 3. У контракті має бути врахована специфіка діяльності закладу загальної середньої освіти.

Заступник голови районної ради                                                     А.А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email