У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму фінансової підтримки
реформованого друкованого засобу
масової інформації ТзОВ «Новини
Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) здійснювати фінансування Програми в межах видатків передбачених районним бюджетом на відповідні роки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.)

 

Голова районної ради                                                                                      В.В.Любка

м.Виноградів, _________ 2019 р.
№ ______

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_________№_______

ПРОГРАМА

фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

  1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

В умовах формування громадянського суспільства пріоритетне значення набуває встановлення постійного, ефективного й конструктивного діалогу органів влади з громадськістю.

Ефективне управління районом можливе тільки за умови високого рівня довіри до органів влади більшості громадян, залучення їх до формування та реалізації державної політики в усіх сферах. Очікування мешканців району пов’язані з прозорістю й відкритістю влади, її підзвітністю та підконтрольністю громаді.

Складність процесів, що відбуваються в українському суспільстві, потребують не просто інформування населення, але й роз’яснення, обґрунтування прийнятих рішень, залучення людей до обговорення суспільних проблем і діяльності органів влади щодо їх вирішення.

В умовах комерціалізації інформаційного простору, розширення приватного та фактичного зникнення державного й комунального сектору зростає потреба у постійному інформаційному супроводі заходів, що проводяться органами місцевого самоврядування та іншими органами влади для отримання населенням повної, достовірної, об’єктивної інформації з актуальних питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку Виноградівського району.

Програма фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки (далі Програма) спрямована на підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування та виконавчої влади, відкритості і прозорості їх діяльності, забезпечення мешканців району постійним та оперативним доступом до повної, об’єктивної, достовірної інформації.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» та інших.

З реалізацією державної політики децентралізації влади, підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає потреба у постійному інформаційному супроводі програм і заходів районних органів влади та отриманні населенням об’єктивної інформації.

Сьогодні діяльність усіх засобів масової інформації, у тому числі друкованих, перебуває у тісному взаємозв’язку з подальшим розвитком української державності, демократії, децентралізації, економічними та духовними змінами у суспільстві.

Після виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» бувші комунальні газети, засновниками яких були відповідні органи влади, стали самостійними суб’єктами господарської діяльності, при цьому економічний стан більшості з них демонструє стійку негативну динаміку.

Ураховуючи те, що місцеві друковані ЗМІ, особливо у сільській місцевості, є важливим носієм інформації, перспектива їх збереження має бути невід’ємною складовою пріоритетів місцевого самоврядування.

Взагалі державна інформаційна політика – це комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів держави та органів місцевого самоврядування, спрямований на забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації.

 ІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є створення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, із соціально-економічного розвитку Виноградівського району, а також підвищення рівня взаємодії органів влади та ЗМІ , вдосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості і прозорості їх діяльності, створення умов для залучення до роботи висококваліфікованих працівників.

Підтримка друкованих місцевих ЗМІ – це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких місцеві органи влади сприяють розвитку засобів масової комунікації, надаючи місцевим жителям можливість всебічно оцінити ефективність системи управління районом.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними принципами реалізації Програми є:

1.Забезпечення свободи слова.

2.Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання повної, достовірної, об’єктивної інформації.

3.Забезпечення прозорості у діяльності органів влади Виноградівського району.

4.Залучення висококваліфікованих журналістів для  забезпечення належної якості інформаційних, аналітичних та публіцистичних матеріалів.

5.Забезпечення плюралізму думок, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.

ІV. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2019 – 2020 років, завершення  виконання – грудень 2020 року.

V.Перелік завдань і заходів Програми

 Висвітлення у ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» діяльності Виноградівської районної ради, Виноградівської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, місцевих органів влади.

Програмою також передбачається можливість укладення угод із ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»  на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Започаткування у газеті низки нових рубрик, у яких постійно висвітлюватиметься робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Діяльність реформованих ЗМІ потрібно також спрямувати на формування громадської думки, національної політичної свідомості та самосвідомості населення. Вони повинні стати основним джерелом із висвітлення ходу реалізації реформ Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у Виноградівському районі, упровадження та популяризації соціальних проектів в Україні у різних галузях економіки, соціальній та культурній сферах життя району.

Беручи до уваги важливість і впливовість медіа у сучасному суспільстві,  основними функціями ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»  Програма визначає такі:

пізнавальну (забезпечення знання навколишньої дійсності);

функцію переконання (роз’яснення відповідних суспільних зав’язків та стосунків);

контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами);

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);

інтеграції (інтеграція людей у суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки).

Друковані ЗМІ відіграють особливу роль у формуванні громадської думки, у вихованні політичної та економічної культури суспільства, військового духу нації тощо: за даними багатьох соціологічних опитувань, друкованому слову в Україні довіряють більше, ніж електронним засобам масової інформації. Проведені дослідження свідчать, що газети, незважаючи на великий вплив телебачення та інтернету, різке падіння тиражів через зростання ціни на підписку, як і раніше, залишаються одним із головних джерел інформації для населення району. Це свідчить про те, що місцевим ЗМІ належить важлива роль у здійсненні модернізації нашої держави, побудови розвиненого інформаційного суспільства

Крім того, Програма передбачає забезпечення всебічного моніторингу та аналізу висвітлення у друкованих засобах масової інформації, проведення широкого моніторингу та ґрунтовного аналізу медіа-продуктів щодо діяльності влади для забезпечення зворотного зв’язку між громадськістю та владою, відкритості влади і свободи слова, а також врахування громадської думки при прогнозуванні соціально-політичного процесу в районі, підтримки засобів масової інформації та їх ініціатив стосовно інформування населення району про державну та районну політику. Здійснення системного аналізу наявних проблем району, які пов’язані з політикою децентралізації, декомунізації, розвитку громадського суспільства тощо.

Не менш важливим є і належне утримання комунального майна переданого реформованому засобу масової інформації у користування. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

Досить важким тягарем на господарюючі суб’єкти лягають витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносіїв. А тому, дана Програма передбачає відшкодування ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» понесених витрат на придбання цих товарів та послуг.

Орієнтовні обсяги та напрямки фінансування наведені у додатку до рішення районної ради.

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок районного бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Головним розпорядником коштів є Виноградівська районна рада.

Відповідальні за виконання: реформований друкований засіб масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини», Виноградівська районна рада.

Обсяги видатків фінансування програми з місцевих бюджетів рад району визначаються органами місцевого самоврядування згідно з прийнятими програмами та угодами, укладеними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з засобами масової інформації та комунікації.

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи та контроль щодо виконання Програми покладається на Постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

упровадженню інформаційної політики держави на місцевому рівні;

обміну публічним позитивним досвідом розвитку територій району;

підвищенню рівня інформування громад і висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та державної влади;

підвищенню повноти й оперативності інформування територіальних громад району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного життя району та країни в цілому;

зменшенню напруги у суспільстві за рахунок дієвої комунікації між владою та громадянами;

поліпшенню іміджу Виноградівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

належному утриманню комунального майна. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

забезпеченістю необхідними енергоносіями та комунальними послугами.

 

Заступник голови районної ради                                                                    А.А.Сверенко

ПАСПОРТ

програми фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

  1. Назва: Програма фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки.
  2. Підстава для розроблення: закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації» та інші.
  3. Відповідальні за виконання: Виноградівська районна рада, реформований друкований засіб масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини»,
  4. Мета: Головною метою Програми є створення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, із соціально-економічного розвитку Виноградівського району, а також підвищення рівня взаємодії органів влади та ЗМІ , вдосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості і прозорості їх діяльності, створення умов для залучення до роботи висококваліфікованих працівників.
  5. Початок: 2019 рік, закінчення: 2020 рік.
  6. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки районного, та місцевих бюджетів: обсяги фінансування визначаються у межах затверджених бюджетних асигнувань, власних коштів ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини», спонсорської допомоги, інших джерел. Розрахункова потреба на весь період становить 360,0 тисяч гривень.
Джерела фінансування Обсяг фінансування, усього За роками виконання
2019 2020
Районний бюджет 360,0 180 180
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього 360,0 180,0 180,0
  1. Реалізація Програми сприятиме:

упровадженню інформаційної політики держави місцевого самоврядування на районному рівні;

обміну публічним позитивним досвідом розвитку території орайону;

підвищенню рівня інформування громад і висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів державної влади;

підвищенню повноти та оперативності інформування територіальних громад району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя області та країни;

зменшенню напруги у суспільстві за рахунок дієвої комунікації між владою та громадянами;

поліпшенню іміджу Виноградівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

належному утриманню комунального майна. Забезпечення належних санітарних норм та впорядкування прилеглої території

забезпеченістю необхідними енергоносіями та комунальними послугами.

8.Координація роботи та контроль щодо виконання Програми покладається на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

 

Заступник  голови районної ради                            А.А.Сверенко

 Додаток до Програми затвердженої рішенням
районної ради від_____________№_______

ЗАХОДИ
до програми фінансової підтримки реформованого друкованого засобу масової інформації ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» на 2019 – 2020 роки

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строки виконан-ня Орієнтовні обсяги фінансування за роками  (тис. грн)   Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
Джерела Усього 2019 2020
Cтворення умов для реформованого друкованого ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів виконавчої влади  Компенсація витрат:

– на придбання паперу та поліграфічних послуг з друкування газети

– оплату комунальних послуг

– утримання приміщень

– утримання прилеглої території

Виноградівська районна рада, ТзОВ РРВК «Новини Виноградівщини» 2019 –

2020

роки

Загальний обсяг фінансування,

у т.ч.

360,0 180,0 180,0 Удосконалення системи інформування населення про роботу органів влади Виноградівського району, забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності

 

Районний бюджет 360,0 180,0 180,0
Місцеві бюджети
Інші джерела

 

Заступник голови районної ради                                                                           А.А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email