У К Р А Ї Н А
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 Про затвердження Типового договору 
безоплатного тимчасового користування майном

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 39 Закону України «Про вибори Президента України», статті 73 Закону України «Про місцеві вибори», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України» від 21.12.2001р. №1713, з метою врегулювання відносин щодо використання приміщень та іншого майна виборчими комісіями, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Типовий договір безоплатного тимчасового користування майном (додається).

2.Надати дозвіл голові Виноградівської районної ради передавати, шляхом укладання договору, у безоплатне тимчасове користування нерухоме та інше майно в адмінбудівлях районної ради з метою забезпечення виборчих комісій у реалізації їх повноважень.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

 

Голова районної ради                                                                   В.В.Любка

м.Виноградів_________ 2019 року

 

 Затверджено рішенням
Виноградівської районної ради
від _______________№_____

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
безоплатного тимчасового користування майном

 м. Виноградів                                                                              __________ 20___ р.

Виноградівська районна рада Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04053720, в особі голови ради Любка В.В.  (далі – Наймодавець), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень Виноградівської районної ради, з однієї сторони, та  _________ ___________________________________________________ (надалі – Наймач) в особі ________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Наймодавець передає в безоплатне тимчасове користування Наймачу майно (у тому числі нерухоме) що знаходиться за адресою м.Виноградів пл.Миру,5 та перебуває у власності Наймодавця (надалі – Майно).

1.2. Перелік Майна та кількість, що передається в користування за цим Договором, визначаються в акті приймання-передачі, що є невід’ємним додатком до цього Договору.

1.3. Майно передається у безоплатне тимчасове користування Наймачу з метою використання його для ________________________________________________

  1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

2.1.Наймач вступає у в безоплатне тимчасове користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акту приймання-передачі Майна, підписаного між Наймодавцем  та Наймачем.

2.2.Передача майна в користування не тягне за  собою  виникнення  у Наймача права власності на це Майно.

2.3.У разі  припинення  цього  Договору  Майно  повертається  Наймодавцю. Майно вважається поверненим Наймодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.4.Обовязок складання акту приймання – передачі Майна покладається на сторону яка передає Майно іншій стороні Договору.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Наймач зобов’язується:

3.1.1.Використовувати передане в користування Майно відповідно до його призначення  та умов цього Договору.

3.1.2.Забезпечити  збереження Майна,    запобігати    його пошкодженню i псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

3.1.3.Своєчасно здійснювати поточний (у разі необхідності капітальний)  ремонт Майна.

3.1.4.У разі припинення Договору  повернути  Наймодавцеві Майно  у  належному стані, не гіршому ніж на  момент  передачі  його  в  користування,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Наймодавцеві збитки  у  разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Наймача.

3.1.5.Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням Майна отриманого в користування за цим договором. Протягом 10 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Наймодавцем договір про відшкодування витрат Наймодавця на утримання переданого в користування Майна у т.ч.  витрат на оплату комунальних послуг.

3.2. Наймач має право:

3.2.1. Використовувати Майно відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

3.3.  Наймодавець має право:

3.3.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність  використання Майна, переданого в користування за цим Договором.

  1. 4. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

  1. 5. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір укладено  на невизначений строк і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не більше ніж чотири місяці від дати укладання Договору.

5.2.Зміни i доповнення до цього Договору  допускаються  за взаємної  згоди  сторін.

5.3.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-за взаємною згодою сторін Договору;

– спливу чотирьох місяців з дня укладання даного Договору;

– ліквідації Наймача та   інших  випадках,  прямо  передбачених  чинним законодавством України;

– рішення суду.

5.4.Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.5. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен  з  яких має однакову юридичну силу.

  1. ДОДАТКИ

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додається:

– акт приймання-передавання  Майна (у тому числі нерухомого).

  1. ПІДПИСИ СТОРІН

 

                    Наймодавець:                                             Від наймача:

Виноградівська районна рада Закарпатської області

код ЄДРПОУ 04053720

 

_____________________
_______________Любка В.В. _____________________

 

Print Friendly, PDF & Email