ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять                   сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

___. ____. 2020                                     м. Виноградів                                    № ____

Про Програму фінансової підтримки
загальноосвітніх навчальних закладів
Виноградівського району всіх                                                          ПРОЄКТ
форм власності на 2020-2021 роки

Відповідно статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про освіту”, Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013  «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,  на підставі клопотання  комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  від 02.01.2020 року № 01-08/03, районна рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити «Програму фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності» на 2020-2021 роки, що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених  районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»  щорічно до 20 січня  інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  освіти  та гуманітарної  політики  (Свищо Ю.Ю.).

 

Голова районної ради                                                                             В. Любка

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
     Рішення сесії районної ради
                                                                                 від ______ 2020 

 

Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району
всіх форм власності на 2018-2019 роки

          1.Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Здобуття цієї освіти може відбуватись як в навчальних закладах заснованих на державній, комунальній власності так і заснованих на приватній формі.

Одним із закладів де учні можуть здобути та реалізувати своє право громадянина на загальну середню освіту є загальноосвітні навчальні заклади.

  1. Мета Програми

Метою Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району на 2020-2021 роки (далі -Програма) є забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах. забезпечити суттєве зростання якості приватної освіти району, створити рівноправні умови функціонування приватних закладів, такі ж як для комунальних та державних, формування якісної системи приватної освіти, що відповідає вимогам сьогодення, запитам особистості та потребам держави з найповнішим використанням можливостей місцевої громади.

  1. Завдання Програми

Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, покращення матеріально-технічної бази навчального закладу виховання громадянина України, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй.

  1. Очікувані результати

Результати заходів Програми сприятимуть забезпеченню конституційних прав громадян щодо здобуття ними обов’язкової середньої освіти, забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладі, узгодження нормативної бази щодо функціонування приватних закладів освіти, забезпечення робочими місцями громадян району.

  1. Фінансування та контроль за виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, згідно Додатку 1 та інших джерел незаборонених чинним законодавством в тому числі і за рахунок благодійних внесків, пожертвувань.

Орієнтовну потребу в коштах по роках викладено в заходах Програми, що становить 890 тис. грн. , в тому числі на 2020 рік – 420 тис. грн. та на 2021 рік – 470 тис. грн.

Координацію та контроль за ходом виконання заходів Програми покладається на Комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району».

Відповідальність за цільовим використанням коштів передбачених у Програмі, несе приватний заклад, якому надано фінансову підтримку.

 

Додаток 1 до Програми

Заходи виконання Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2020-2021 роки 

Зміст заходів Джерела

фінансува

ння

Виконавці Обсяги

фінансування

тис.грн

У тому числі за роками тис.грн.
2020

рік

2021

рік

1. Фінансова

підтримка

оплати за

використання

природного

газу

Районний

бюджет

Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності 420 200 220
2. Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії Районний

бюджет

Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності 250 120 130
3. Фінансова підтримка оплати за інші послуги, господ арські товари, харчування Районний

бюджет

Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності 220 100 120
Разом: 890 420 470

 

        Заступник голови районної ради                                      А.А.Сверенко

 

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2020 -2021 роки 

1. Найменування Програми Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2020 -2021 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»
3. Найменування розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України „Про освіту” від 28.09.2017 №2145-VIII, Закону України ,Про загальну середню освіту”.

Закон України „Про освіту” від 28.09.2017 №2145-VIII (ст..9 типи закладів освіти)

4. Розробник Програми Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району»
5. Відповідальні виконавці Програми Центр з обслуговування закладів освіти, загальноосвітні навчальні заклади району всіх форм власності
6. Строки реалізації Програми 2020 – 2021 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Районний бюджет: 890 тис. гривень

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району всіх форм власності на 2018-2019 роки

  1. Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Здобуття цієї освіти може відбуватись як в навчальних закладах заснованих на державній, комунальній власності так і заснованих на приватній формі.

Одним із закладів де учні можуть здобути та реалізувати своє право громадянина на загальну середню освіту є загальноосвітні навчальні заклади.

  1. Мета Програми

Метою Програми фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району на 2020-2021 роки (далі -Програма) є забезпечення реалізації державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах. забезпечити суттєве зростання якості приватної освіти району, створити рівноправні умови функціонування приватних закладів, такі ж як для комунальних та державних, формування якісної системи приватної освіти, що відповідає вимогам сьогодення, запитам особистості та потребам держави з найповнішим використанням можливостей місцевої громади.

  1. Завдання Програми

Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, покращення матеріально-технічної бази навчального закладу виховання громадянина України, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй.

  1. Очікувані результати

Результати заходів Програми сприятимуть забезпеченню конституційних прав громадян щодо здобуття ними обов’язкової середньої освіти, забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладі, узгодження нормативної бази щодо функціонування приватних закладів освіти, забезпечення робочими місцями громадян району.

 

 

Print Friendly, PDF & Email