ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___ 

Про внесення змін до Програми формування позитивного  інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з  метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016-2020 роках         ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із затвердженням із 01.01.2020 року нової структури райдержадміністрації та на підставі клопотання районної державної адміністрації від 16.03.2020 р.№ 03-09/653 районна рада в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до  Програми  формування позитивного  інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з  метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016-2020 роках, виклавши Паспорт Програми (Додаток 1) та Заходи  щодо реалізації Програми на 2020 рік (Додаток 2) в новій редакції.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування Програми, з урахуванням внесених змін, у межах видатків, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.

3.Районній державній адміністрації щорічно до 20 січня  інформувати районну раду  про хід виконання заходів даної Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва районної ради (Албок Е.Е.).

 

 Голова районної ради                                                                                В. Любка

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення „Про внесення змін до Програми формування позитивного  інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з  метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016-2020 роках

  1.  Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в районній державній адміністрації та враховуючи клопотання районної державної адміністрації, з метою реалізації в 2020 році заходів «Програми  формування позитивного  інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з  метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016-2020 роках» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 15 січня 2016 за №66, виникла необхідність у внесенні змін до Заходів Програми в частині зміни відповідального виконавця, а саме: відповідальним виконавцем Заходів Програми у 2020 році визначено – відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації. У зв’язку з вищенаведеним, Паспорт та Заходи Програми на 2020 рік викладено в новій редакції.

  1. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу району серед вітчизняних та іноземних учасників інвестиційної діяльності, забезпечення здійснення заходів із розповсюдження інформації про інвестиційну привабливість району, а також участь у міжнародних форумах, семінарах, виставках, інших заходах у сфері зовнішніх зв’язків, налагодження міжнародних економічних контактів, ефективного використання ресурсного потенціалу, створення нових робочих місць, забезпечення економічного розвитку району, а також підтримка та поглиблення співпраці між прикордонними територіями України та сусідніх держав.

Реалізацію намічених завдань передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Виноградівської районної ради та розпорядженнями голови Виноградівської державної адміністрації, які спрямовані на:

забезпечення підвищення ефективності зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності району шляхом налагодження інформаційних баз даних про діючі інвестиційні проекти, пропозиції підприємств району, умови реалізації інвестиційних проектів, ресурсне забезпечення району;

підвищення рівня знань і практичних навичок у сфері зовнішніх зносин та інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення належного рівня організації протокольних, ділових робочих зустрічей з представниками іноземних країн, організацій, компаній;

презентаційну, виставкову діяльність та роботу з популяризації інвестиційного іміджу району;

сприяння сталому місцевому економічному та соціальному розвитку, налагодження тісніших зв’язків між громадами у прикордонних регіонах;

підписання та реалізація партнерських угод і конкретизованих планів співробітництва з прикордонними регіонами сусідніх держав.

  1. Правові аспекти

В основу Програми покладено завдання та пріоритетні напрями Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року,  розпорядження голови облдержадміністрації від 17.11.2015 «Про програму формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з місцевого бюджету, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

  1. Позиція заінтересованих органів

Реалізація заходів Програми забезпечить підвищення загального рівня інформованості потенційних інвесторів, інших зацікавлених суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про Виноградівський район, його ресурсний потенціал, перспективи економічного розвитку, інвестиційні пропозиції району.

  1. Регіональний аспект

Створення сприятливого середовища для здійснення ефективного співробітництва, піднесення на новий рівень транскордонного співробітництва з питань економічної та соціальної політики, підвищення економічної привабливості району як «зовнішнього» регіону, використовуючи переваги сусідства з Європейським Союзом.

  1. Громадське обговорення

З метою ознайомлення громадськості району та подання відповідних пропозицій чи зауважень, Програму розміщено на сайті райдержадміністрації.

  1. Прогноз результатів

Реалізація заходів Програми забезпечить:

  • Подальше формування привабливого інвестиційного іміджу району та нарощування обсягів залучення інвестицій в господарський комплекс району, економічне стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, що сприятиме будівництву нових підприємств, реконструкції та технічному переозброєнню існуючих, розвитку мережі об’єктів соціально-культурного та комунального призначення.
  • Підвищення рівня професійних знань працівників місцевих органів виконавчої влади  у сфері зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності.

Завідувач сектору
економічного та агропромислового розвитку,
мобілізаційної роботи райдержадміністрації                                       Валентина ОКУТІНА

                                                                                        Додаток 1

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

Назва програми Програма формування позитивного  інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з  метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району в 2016-2020 роках
Розробник Програми Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
Підстава для розробки Програми Програма розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.11.2015 „Про програму формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки”
Відповідальний виконавець Програми

на 2020 рік

Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Заходів Програми – всього 3400,0 тис.грн.
в т.ч  на 2020 рік 1300,0 тис.грн.

 

Заступник голови районної ради                                              А.Сверенко                                                                                                                                                                           

 Додаток 2

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми формування позитивного  інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв’язків з сусідніми регіонами з  метою залучення іноземних інвестицій та вирішення соціально-економічних проблем району на 2020 рік

№ п/п Зміст заходів Відповідальні за виконання Строки виконання Обсяг фінансування, тис.грн.
1. Аналіз стану залучених та необхідних інвестицій в існуючі підприємства, зведеної бази даних інвестиційних пропозицій Виноградівського району Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи райдержадміністрації Щоквар-талу
2. Збір інформації про нові потенційні об’єкти інвестування району із залученням до співпраці органів місцевого самоврядування (моніторинг зазначених об’єктів на рівні сільських, селищних та міської рад) з подальшою подачею інформації в облдержадміністрацію Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи райдержадміністрації Протягом року
3. Оновлення та розширення зведеної бази даних про інвестиційні пропозиції підприємств, розміщення її в електронній мережі, у засобах масової інформації тощо Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації постійно 15,0
4. Участь у навчальних семінарах, тренінгах, форумах з питань роботи у сфері інвестиційної  та зовнішньоекономічної діяльності Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 50,0
6. Участь у проведенні інформаційних днів Європи  (за окремим планом облдержадміністрації) Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Згідно графіку 100,0
7. Проведення навчальних семінарів, нарад з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності для керівників органів місцевого самоврядування Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 5,0
8. Виготовлення рекламно-презентаційних матеріалів (інвестиційна карта району, буклети, інформаційні картки, інвестиційні пропозиції, інвестиційні можливості району і т.п.) Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 60,0
9. Розробка і впровадження системи обміну інформацією щодо інвестиційних пропозицій та заходів в районі  (придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, факсу, телефонних апаратів,  канцтоварів тощо) Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 120,0
10. Збір, оновлення бази даних вільних земельних ділянок, природно-сировинних ресурсів, виробничих площ недіючих підприємств району Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи райдержадміністрації Протягом року
11. Придбання кабінетного обладнання для сектору економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи райдержадміністрації (в тому числі придбання шкафів, столів, стільців, комп’ютерної,  електротехніки тощо) Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 30,0
12. Проведення презентації інвестиційного та економічного потенціалу району в області, Україні, за кордоном. Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 150,0
13. Організація та проведення засідання „круглого столу”, семінарів, конференцій з метою  підвищення інвестиційної привабливості району та збільшення експортного потенціалу Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 30,0
15. Участь у інвестиційно-економічних форумах в Україні та закордоном Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 100,0
16. Участь у проведенні виставкових заходів в Україні та за кордоном Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 130,0
17. Встановлення та підтримка дружніх зв’язків з навколишніми районами області, обмін досвідом Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 210,0
18. Організація прийому та обмін делегаціями з іншими регіонами, країнами, участь у проведенні Днів добросусідства (за окремим планом) Сектор економічного та агропромислового розвитку, мобілізаційної роботи; відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Протягом року 300,0
Всього:   1300,0

  

Заступник голови районної ради                                                                                                 А.Сверенко

Print Friendly, PDF & Email