ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

____. ____. 2020                         Виноградів                                     № ___ 

Про Програму забезпечення медичного огляду  та проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби окремих категорій військозобовязаних мешканців  Виноградівського району на 2020-2025  роки                                                            ПРОЄКТ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішення районної ради від 3 жовтня 2019 року № 802 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області», на підставі клопотання КНП «Виноградівська районна лікарня» від 16.06.2020 №662/04,  районна рада в и р і ш и л а:

 1.Затвердити Програму забезпечення медичного огляду  та проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби окремих категорій військозобов’язаних мешканців  Виноградівського района на 2020-2025  роки  (додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.

3.Комунальному некомерційному підприємству «Виноградівська районна лікарня» щороку до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Милюков О.В.).

 

Голова районної ради                                                                       В.Любка

 

                                     З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
                                                                                             рішення районої ради
                                                                                        від ____2020р.____

Програма
 забезпечення медичного огляду  та проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби окремих категорій військозобов»язаних мешканців  Виноградівського района на 2020-2025  роки»

Загальна частина

Програма «Програма забезпечення медичного огляду  та проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби окремих категорій військозобов»язаних мешканців  Виноградівського района на 2020-2025  роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 №402 (із змінами). Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України.

Прийняття Програми спрямоване на забезпечення високої організації при проведенні медичного огляду громадян, військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів для визначення ступеня їх придатності за станом здоров’я до військової служби, прийняття на військову службу за контрактом та забезпечення лікування в лікувально-профілактичних закладах зазначеної вище категорії громадян, яких згідно з рішеннями медичної комісії визнано тимчасово непридатними до військової служби.

Військово-лікарська експертиза – це медичний огляд допризовників, призовників, військовозобов’язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу, резервістів, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України.

Для проведення військово-лікарської експертизи створюється медична комісія, склад якої затверджується розпорядженням Виноградівської  районної державної адміністрації. Забезпечення позаштатних працівників медичної комісії медичною технікою, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, канцелярським приладдям, приміщенням покладається на військові лікувальні, цивільні, лікувально-профілактичні заклади, військові частини, при яких ці комісії утворені.

Рішенням Виноградівської  районної ради від 03.10.2019 №802  стоврено  комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська   районна лікарня» З 01.04.2020 року залучення медичних працівників до складу медичної комісії для проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних без фінансування з місцевого бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за надані послуги є неможливим.

Затвердження Програми дасть змогу фінансового забезпечення медичних працівників, залучених до складу медичної комісії, для проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних при проведенні військово-лікарської експертизи в Виноградівському районному військовому комісаріаті.

                  ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є якісне проведення військово-лікарської експертизи та фінансове забезпечення медичних працівників, залучених до складу медичної комісії для проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних, за надані послуги.

Виконання Програми дасть змогу:

– якісно проводити роботу по призову з метою визначення ступеня придатності до військової служби;

– надавати ефективну медичну допомогу для вчасного виявлення та лікування, диспансерного нагляду призовної та допризовної молоді, резервістів і т.д.;

– обстежувати призовників та допризовників на базі КНП «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради з використанням сучасного обладнання..

  1. Завдання Програми

3.1.    Завданням програми є:
3.1.1. Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців Виноградівського району членами ВЛК при районному військовому комісаріаті.
3.1.2. Організація, у разі необхідності, окремим категоріям військовозобов’язаних обстеження та лікування в амбулаторно-поліклінічному  та стаціонарних  відділеннях  лікарні. 

  1. Очікуваний результат

4.1. Відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними військового обов’язку, успішного несення служби у ЗСУ.
4.2. Організація надання медичної допомоги тимчасово непридатним військовозобов’язаним з подальшим їх переосвідченням і встановленням ступеню придатності до військової служби.

  1. Виконавці Програми

5.1. Відповідальними виконавцями Програми є:
5.1.1. Комунальне некомерційне підприємство “ Виноградівська районна лікарня»

  1. Фінансування Програми

6.1 Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, згідно Додатку 1.

VII. Контроль за виконанням заходів Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою здійснюватиметься у межах компетенції комунального некомерційного підприємства «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Учасники Програми інформують про хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації
Виноградівську районну раду щороку до 25 січня протягом терміну реалізації Програми.

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Програму забезпечення медичного огляду  та проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби окремих категорій військозобов»язаних мешканців  Виноградівського района на 2020-2025  роки

 

1

 

Назва  Програми Програма  «Програму забезпечення медичного огляду  та проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби окремих категорій військозобов»язаних мешканців  Виноградівського района на 2020-2025  роки»» (далі – Програма)
2 Ініціатор розроблення Програми Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
3 Передумови  для

розробки Програми

Відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними військового обов’язку, успішного несення служби у ЗСУ.
4 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
5 Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
6 Співрозробники Програми
7 Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області.
8 Термін реалізації Програми 2020 – 2025 роки
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: ВСЬОГО: 11100,0 тис. гривень.
11 коштів місцевого бюджету 2020рік –     1100,0  тис. грн.
2021 рік –     1500,0  тис. грн.
2022 рік –     1800,0  тис. грн.
2023 рік –     2000,0  тис. грн.
2024 рік –     2200,0  тис. грн.
2025 рік-      2500,0  тис. грн.

 

Print Friendly, PDF & Email